Netia

Netia ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 16.012.630 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 4,15% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Oferowana cena zakupu wynosi 8,00 zł za jedną akcję, podała spółka w komunikacie. „Spółka przeznaczy na nabywanie akcji kwotę do 128,1 mln zł" – czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży to 2 kwietnia, a zakończenie przyjmowania ofert przewidziano na 22 maja. "W wyniku przeprowadzenia oferty (...), spółka posiadać będzie (łącznie z akcjami własnymi posiadanymi w dniu ogłoszenia oferty) 38.370.130 akcji własnych, stanowiących łącznie 9,9 proc. kapitału zakładowego spółki. Oznacza to, że łączna liczba akcji własnych nabytych przez spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych (łącznie z akcjami uprzednio umorzonymi) wyniesie 48.145.130 akcji, co stanowi 12,46 proc. kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie. Dom Inwestycyjny BRE Banku jest pośredniczącym w ofercie.

PKN Orlen, MOL, PGE, Taurona, Energa

Fitch Ratings podtrzymał ratingi dla 113 spółek energetycznych i transportowych z regionu EMEA oraz 74 spółek surowcowych z tego regionu, podała agencja w komunikatach. Ze spółek notowanych na GPW, decyzje Fitcha dotyczą: PKN Orlen, MOL, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Taurona Polskiej Energii i Energi.>>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 3.211,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 4.892,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. >>>>

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę zysku netto za 2012 r. w wysokości 784 mln zł oraz podział części kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 824 mln zł. Oznacza to, że wypłata dywidendy może wynieść 0,86 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>

Wskaźnik długu netto do EBITDA Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) spadł do 0,37x na koniec 2012 r. z 0,61x rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej. PGE jest "najmniej zlewarowaną z dużych europejskich spółek 'utilities', z pozycją netto wynoszącą 0,37x EBITDA i ponad 6,8 mld zł operacyjnych przepływów gotówkowych" - czytamy w prezentacji. Zadłużenie finansowe netto Grupy wyniosło 2.512,4 mln zł na koniec 2012 r. wobec 4.128,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

Sprzedaż energii elektrycznej przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) poza grupę kapitałową wzrosła o 5 proc. r/r i wyniosła 94,97 TWh w 2012 r., podała spółka w raporcie. Produkcja energii w Grupie PGE zwiększyła się w ub.r. o 1 proc. r/r do 57,05 TWh. >>>>

Cinema City

Cinema City International (CCIINT) planuje otwarcia nowych kin w Bułgarii, Rumunii, Polsce i Izraelu. Rusza również z budową wolnostojącego megapleksu w Jerozolimie i nie wyklucza podobnego projektu w Polsce, zapowiedział dyrektor generalny CCI Moshe Greidinger. >>>>

Bank BPH

Bank BPH odnotował 71,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2012 r. wobec 59,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Pegas

Pegas Nonwovens zanotował 20,9 mln euro zysku netto w 2012 roku, co oznacza wzrost 49,8 proc. r/r, podała spółka w komunikacie. >>>>

Pegas Nonwovens oczekuje, że wzrost zysku EBITDA w 2013 roku będzie kształtował się na poziomie 5-15% r/r, podała spółka w komunikacie. "W 2013 r. spodziewamy się wzrostu produkcji w związku z włączeniem do ruchu linii produkcyjnej w Egipcie. Spółka ma na 2013 r. zapewniony zbyt, zapewniający fabrykom pracę przy pełnym wykorzystaniu mocy. W związku z uruchomieniem nowej linii i wynikającą z tego koniecznością utworzenia zapasów w zakładzie w Egipcie, należy spodziewać się pewnego wzrostu poziomu zapasów produktów gotowych w stosunku do stanu na koniec 2012 r." - czytamy w komunikacie. W 2012 r. EBITDA wzrosła o 5,7% r/r do 38,1 mln euro. Spółka prognozowała, że wynik ten wzrośnie o 5-15% w ub.r.

Pegas Nonwovens szacuje, że całkowite nakłady inwestycyjne w 2013 roku nie przekroczą 41 mln euro, podała spółka w raporcie. Kwota ta szacowana jest przy kursie wymiany na poziomie 25 CZK/euro. W 2012 roku capex Pegas Nonwovens wyniósł 37,3 mln euro i był niższy o 10,3% r/r. W ub.r. kwota 19,9 mln euro została zainwestowana w realizację zakładu w Egipcie. Łączne nakłady inwestycyjne na nową fabrykę zamkną się kwotą 64 – 67 mln euro.

Pegas Nonwovens podtrzymuje, że uruchomi linię produkcyjną w nowym zakładzie w Egipcie w III kw. 2012 roku, wynika z raportu spółki. "Budowa pierwszej linii produkcyjnej przebiega zgodnie z napiętym harmonogramem. Na początku roku zakończono montaż zasadniczych elementów wyposażenia produkcyjnego i przyłączono zakład do sieci energetycznej. W lutym rozpoczęły się prace związane z rozruchem technicznym linii produkcyjnej. Spółka nadal oczekuje, że linię produkcyjną uda się uruchomić w trzecim kwartale roku" – czytamy w raporcie. Obecnie spółka spodziewa się, że łączne nakłady inwestycyjne w ramach pierwszego etapu inwestycji w Egipcie zamkną się w przedziale 64-67 mln euro (zakładając obecny poziom kursów walutowych oraz bez uwzględnienia aktywacji kosztów odsetkowych).

Plaza Centers

Plaza Centers zanotowała stratę na poziomie 85,9 mln euro w 2012 roku wobec zysku na poziomie 13,9 mln euro rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.>>>>

Robyg

Rada nadzorcza spółki Robyg zatwierdziła propozycję zarządu dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>

Robyg odnotował 24,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2012 r. wobec 28,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asseco Poland

List intencyjny Asseco Poland dotyczący nabycia akcji Centrum Informatyki "ZETO" z Białegostoku wygasł, poinformowało Assecco w komunikacie. Przyczyną jest niespełnienie się kumulatywnie wszystkich warunków niezbędnych wg postanowień tego listu intencyjnego do zawarcia umów sprzedaży akcji spółki. "Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2013 r. przestały wiązać postanowienia listu intencyjnego dotyczącego nabycia 2.397 akcji Centrum Informatyki "ZETO" S.A. z siedzibą w Białymstoku" - czytamy w materiale. W lutym Asseco Poland podpisało umowę zakup 100% akcji Przedsiębiorstwa Informatyki ZETO Bydgoszcz od 97 akcjonariuszy. Wartość transakcji wyniosła 90,89 mln zł.PKP Cargo

Sylwester Sigiel został nowym członkiem zarządu ds. handlowych PKP Cargo, poinformowała spółka w komunikacie. Dotychczasowy członek zarządu ds. handlowych, Marek Zaleśny 13 marca złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Marek Zaleśny zostaje w spółce i będzie kontynuował współpracę z PKP Cargo na stanowisku doradcy zarządu ds. handlowych.

Budimex

Oferta Budimexu, warta 36,50 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Bełżyce w woj. lubelskim dla potrzeb Celowego Związku Gmin "PROEKOB", poinformowała spółka w komunikacie. Termin realizacji inwestycji upływa 30 listopada 2013 r. Jedynym kryterium uznania oferty za najkorzystniejszą była cena. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim szacowana wartość zamówienia wynosiła 47,51 mln zł netto. Okres gwarancji na inwestycję wynosi 36 miesięcy, natomiast gwarancja bankowa dobrego wykonania 5% wynagrodzenia brutto. Przedmiotem zamówienia jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Bełżyce (pow. lubelski) spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych, dostawą maszyn budowlanych i transportowych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych.

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka przeprowadzi prywatną emisję do 3 tys. zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki o wartości nominalnej 30 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Planuje wprowadzić papiery na Catalyst. >>>>

DM WDM , Stem Cells Spin

Dom Maklerski WDM wprowadzi spółkę kosmetyczną Stem Cells Spin (SCS) na giełdę w USA, poinformowała spółka w komunikacie. W ramach emisji akcji serii E, SCS zamierza pozyskać w USA 2-3 mln USD na dalszy dynamiczny rozwój. >>>>

DM WDM, Emmerson

Dom Maklerski WDM wprowadzi grupę Emmerson na rynek główny GPW poinformowała spółka w komunikacie. Biuro maklerskie sporządzi dla Emmersona prospekt emisyjny i pomoże w procedurach związanych z przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny. >>>>

Krka

Krka Group odnotowała 159,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2012 r. wobec 162,74 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Krka chce zakończyć budowę fabryki farmaceutyków w Rosji do końca 2013 roku, podała spółka w raporcie. „Jedną z najważniejszych inwestycji grupy Krka jest budowa nowej fabryki i ekspansja centrum logistycznego Krka Rus 2 w Federacji Rosyjskiej. (…) Budowa idzie według planu i powinna być zakończona pod koniec 2013 r." – czytamy w raporcie. Szacowana wartość tej inwestycji sięga 135 mln euro. Docelowe moce produkcyjna mają sięgać 1,8 mld pigułek rocznie.

Krka prognozuje, że jej tegoroczny skonsolidowany zysk powinien być na poziomie zanotowanego w 2012 roku, kiedy było to 159,84 mln euro, podała spółka w raporcie. „Sprzedaż produktów i usług grupy założona na 2013 wynosi 1,2 mld euro, czyli 5% więcej r/r. Planowany zysk na 2013 jest na poziomie z 2012. Wschodnia Europa będzie największym rynkiem grupy, a Rosja największym rynkiem krajowym" – czytamy w raporcie.

Krka szacuje swoje nakłady inwestycyjne w tym roku na ok. 182 mln euro, podała spółka w raporcie. „Zakładamy 182 mln euro na inwestycje, które będą przeznaczone głównie na rozbudowę i modernizację produkcji, segment badań i rozwoju oraz infrastrukturę grupy" – czytamy w raporcie.

PCC Rokita

PCC Rokita wyemituje w ramach oferty publicznej 250 tys. trzyletnich obligacji serii AC o wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka w komunikacie. >>>>

Ciech

Ciech zamierza zainwestować ok. 237 mln zł w rozwój produkcji sody w inowrocławskich zakładach chemicznych, zapowiedzieli przedstawiciele zarządu spółki prezydentowi Inowrocławia Ryszardowi Brejzie na spotkaniu w sprawie porzeszenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE). >>>>

Bank BPH

Zysk netto Banku BPH wzrósł o 19,7 proc. r/r do 261 mln zł 2012 r. dzięki poprawie jakości portfela kredytowego, zmianie jego struktury oraz dyscyplinie kosztowej. >>>>