"Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości 14 294 230,47 zł w następujący sposób:

1) kwotę 13 821 404,00 zł do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem faktu, iż 50% tej sumy tj. kwota 6 910 702,00 zł została już wypłacona na poczet zaliczki na dywidendę za rok 2012,

2) kwotę 472 826,47 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - głosi komunikat.

"Dywidenda wyniesie 0,50 zł brutto na jedną akcję spółki" - czytamy dalej.

W związku z powyższym ZWZ ustaliło kwotę w wysokości 6 910 702,00 zł z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 jako kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy za rok 2012, która zostanie wypłacona na podstawie podjętej uchwały, podano również.

Reklama

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 821 404.

Jednocześnie ZWZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na 10 września 2013 roku oraz termin jej wypłaty na dzień 25 września 2013 roku.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.