Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) odnotowała 76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. wobec 255 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej. >>>>

Prezes Telekomunikacji Polskiej (TPSA) Maciej Witucki zapowiedział, że odejdzie ze stanowiska w ciągu najbliższych kilku miesięcy, podała spółka. Jej akcjonariusz większościowy Orange (d. France Telecom) zaproponuje mu objęcie stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej TPSA, zaś na nowego prezesa zaproponuje Bruno Duthoit. >>>>

Nakłady inwestycyjne Telekomunikacji Polskiej (TPSA) wyniosły 852 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 883 mln zł rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej. TPSA podała, że jest to wynik zgodny z planem i podtrzymała cel, jakim jest obniżenie capex do poniżej 2,0 mld zł w całym 2013 r. >>>>

Przychody Grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w segmencie usług i sprzętu mobilnego wyniosły 1.630 mln zł w II kw. 2013 r., co oznacza spadek o 10,4% r/r po uwzględnieniu czynników regulacyjnych, podała TPSA w prezentacji wynikowej.>>>>

Przychody Grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w segmencie usług stacjonarnych wyniosły 1.515 mln zł w II kw. 2013 r., co oznacza spadek o 11,5% r/r, podała TPSA w prezentacji wynikowej. W I kw. br. spadek ten wyniósł 7,3% r/r. >>>>

Poziom penetracji stacjonarnym dostępem szerokopasmowym w populacji Polski wyniósł 18,6 proc. na koniec czerwca 2013 r. wobec 18,2 proc. rok wcześniej, podała Telekomunikacja Polska (TPSA) w raporcie półrocznym. >>>>

Newag

Oferta Newagu została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na modernizację 20 lokomotyw spalinowych dla PKP Intercity, podały PKP w komunikacie. Wartość inwestycji wynosi 76,69 mln zł brutto. Połowa kosztów zamówienia zostanie pokryta ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. >>>>

Budimex

Budimex odnotował 67,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2013 r. wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2013 roku wyniósł 5,4 mld zł, podała spółka w komunikacie. Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 2,2 mld zł w porównaniu do 0,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano również. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wynosiła 640 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2012 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 305 mln zł. W pierwszym półroczu 2013 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 280 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 299 lokali.

Po spadku sprzedaży o 28% r/r w I półr. br. Budimex uważa, że sytuacja taka prawdopodobnie nie powtórzy się w drugim półroczu, poinformował jej prezes Dariusz Blocher. Na przełomie roku prezes spodziewa się ożywienia w przetargach, do którego spółka obecnie "gromadzi zasoby i dostosowuje swoją strukturę".>>>>

Sco-Pak

Sco-Pak, w związku z porozumieniem zawartym z obligatariuszami zmienił termin wykupu obligacji serii C i D na 25 lipca 2013 r., poinformowała spółka w komunikacie. Spółka zmieniła także termin zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii E na 25 lipca. „Na mocy podpisanych porozumień oraz podjętych uchwał w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii C i D nastąpiła zmiana terminu wykupu obligacji serii C i D. Na dzień wykupu obligacji serii C i D ustalono dzień 25 lipca 2013 roku" – podała spółka. Sco-Pak poinformował także w osobnym komunikacie, że zmianie ulegają terminy zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii E. Po zmianie, zakończenie zapisów oraz przydział obligacji serii E nastąpi nie później niż w dniu 25 lipca 2013 roku. Pierwotnie przydział obligacji miał nastąpić nie później niż 12 lipca 2013 r.

Widok Energia

Widok Energia podpisała z Copernicus Services Sp. z o.o. SKA aneks do porozumienia ramowego dotyczącego wstępnych zasad przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E1, E2, E3, K oraz obligacji serii D zamiennych na akcje. Termin wykupu obligacji został przesunięty na 30 września z 31 lipca, poinformowała spółka w komunikacie. „Zgodnie z treścią aneksu obligatariusze wymienionych wyżej serii, niezależnie od daty wystąpienia do emitenta z żądaniem wcześniejszego wykupu, odraczają termin płatności z tytułu wykupywanych obligacji do dnia 30 września 2013 roku. Odroczenie terminu płatności oznacza zobowiązanie obligatariuszy do nie podejmowania działań mających na celu zaspokojenie wymagalnej wierzytelności obligatariuszy z tytułu przymusowego wcześniejszego wykupu obligacji" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość obligacji objętych porozumieniem wynosi 20,55 mln zł, co stanowi ponad 75% wszystkich obligacji wyemitowanych i nie wykupionych dotychczas przez Widok Energia.

Zobacz też rekomendacje

PKN Orlen

Koncern w II kw. stracił 229 mln zł. Byłoby gorzej, gdyby nie sieć stacji paliw. Orlen zwiększa sprzedaż paliw i to mimo utrzymującego się w Polsce, ale także na innych rynkach europejskich spadków popytu na benzynę i olej napędowy. Szacuje się, że tylko w naszym kraju zużycie diesla od początku roku skurczyło się o 8 proc. To nie tylko efekt spowolnienia gospodarczego, lecz także rosnącej szarej strefy. >>>>

EMC Instytut Medyczny

Akcjonariusze EMC Instytut Medyczny zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 sierpnia br. o przyjęciu uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giedzie Papierów Wartościowych (GPW), podała firma w projektach uchwał na NWZ. >>>>

Azoty Tarnów

Dzięki staraniom przedstawicieli rządu i spółek konsolidowanych w Grupie Azoty udało się ochronić strategiczne aktywa przed próbą przejęcia przez rosyjskiego inwestora, mówi Donald Tusk.>>>>

BGŻ

Rada Nadzorcza banku BGŻ podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko prezesa zarządu banku BGŻ. >>>>