Zapytaliśmy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o efekty dotychczasowych kontroli.
W ciągu pierwszych dwóch tygodni inspektorzy zdążyli odwiedzić 14 gmin (docelowo skontrolowanych ma być 10 proc. samorządów). Mimo to stwierdzono już pierwsze naruszenia ustawy. Konkretnie chodzi o:
– 1 przypadek niezłożenia w terminie sprawozdania (art. 9q ustawy),
– 6 przypadków nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu (art. 3b ustawy),
Reklama
– 4 przypadki nieosiągnięcia poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3c ustawy).
Teraz samorządy czekają konsekwencje finansowe. – W przypadku naruszeń stwierdzonych podczas kontroli wszczęte zostaną postępowania administracyjne. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w takich przypadkach będą mieli prawo do nałożenia administracyjnych kar pieniężnych. Przewiduje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku – mówi Andrzej Podściański z GIOŚ.
Teoretycznie w najgorszej sytuacji znajduje się 13 gmin i jeden związek międzygminny (obejmujący cztery gminy), które nie zorganizowały obowiązkowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jak na razie inspektorzy wciąż badają te przypadki. – Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niewywiązanie się z tego obowiązku zostało wszczęte w przypadku jednej gminy. Dotychczas nie wymierzono administracyjnych kar pieniężnych za niezorganizowanie przedmiotowych przetargów przez gminy – wyjaśnia Podściański.
W tym tygodniu minister środowiska Marcin Korolec zapowiedział, że w połowie września przedstawi raport na temat wdrażania nowego systemu śmieciowego. Niewykluczone, że wraz z prezentacją dokumentu pojawią się również propozycje zmian w prawie dotyczące np. egzekwowania przez gminy należności z tytułu gospodarki śmieciowej. Możliwe, że zmiany weszłyby w życie jeszcze w tym roku.
Przepisy obecnej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszły w życie 1 lipca br. Zgodnie z nimi gmina staje się właścicielem odpadów komunalnych wytwarzanych na jej terenie, a ich zagospodarowaniem musi zająć się wyłoniona w przetargu firma.
17 gmin nie wykonało obowiązku ogłoszenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych
10–50 tys. zł kary grozi gminie za niezorganizowanie przetargu
315 kg śmieci wytwarza rocznie statystyczny Polak