Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 177,9 mln zł na koniec I półrocza 2013 r., co oznacza wzrost o 6,5% w skali roku , podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Na wynik finansowy netto w wysokości 177,9 mln zł złożyły się zyski 43 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 182,8 mln zł i straty 11 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 4,9 mln zł" – podał GUS.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu wyniósł 220,1 mln zł i wzrósł o 6,2% w skali roku.

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1.140,5 mln zł, tj. o 13,8% więcej niż przed rokiem. Wynagrodzenia za zarządzanie wzrosły o 7,9% się do kwoty 1.042,9 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej TFI zwiększyły się z 817,7 mln zł do 930,7 mln zł (o 13,8%). W strukturze kosztów największy udział - 60% -miały usługi obce.

Reklama

Należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 11.464,9 mln zł na koniec czerwca i były wyższe o 63,1% w skali roku, zaś zobowiązania osiągnęły wartość 17 095,9 mln zł (ponad dwukrotny wzrost).

W dniu 30 czerwca 2013 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 170 788,7 mln zł, tj. o 29,5% wyższym niż w końcu czerwca 2012 r.

Według stanu na 30 czerwca 2013 r., wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 187 884,6 mln zł (wzrost o 34,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 76 645,2 mln zł (wzrost o 22,1%); ich udział w aktywach ogółem funduszy zmniejszył się z 45,0% do 40,8%; funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 68 617,5 mln zł (wzrost o 51,9%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 32,4% do 36,5%; specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 42 621,8 mln zł (wzrost o 35,1%); ich udział w aktywach ogółem zwiększył się nieznacznie do 22,7% (wobec 22,6% przed rokiem).

W końcu czerwca 2013 r. działało 54 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funkcjonowało ogółem 616 funduszy inwestycyjnych wobec 548 przed rokiem.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1.214,5 mln zł (o 6,6% mniej niż w końcu czerwca 2012 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły 1.030,2 mln zł i stanowiły 84,8% aktywów ogółem.