Zysk operacyjny wyniósł 4,21 mln zł wobec 28,49 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,38 mln zł w III kw. 2013 r. wobec 1,41 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 18,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 151,40 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9,57 mln zł w porównaniu z 47,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniosła 14,72 mln zł wobec 113,23 mln zł straty rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki Alterco oraz jej Grupy Kapitałowej, zarząd spółki wskazuje na istnienie zagrożenia co do możliwości kontynuowania działalności" - czytamy w raporcie.

Reklama

W celu poprawy zaistniałej sytuacji zarząd podjął działania mające na celu: pozyskanie dodatkowego kapitału oraz finansowania, redukcję zadłużenia oraz reorganizację Grupy Alterco, przypomniano także.

W połowie listopada GPW zawiesiła - w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - obrót akcjami spółki Alterco od 15 listopada do 10 grudnia br. włącznie. Komisja argumentowała, że powodem jest nieprzekazanie przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.

Pod koniec listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość Alterco z możliwością zawarcia układu. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone w styczniu br.

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości. Zakres działalności Grupy Alterco obejmuje m.in.realizację procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego,obrót nieruchomościami i realizację działań zmierzających do podnoszenia wartości nieruchomości. Inwestycje, prowadzone i zarządzane przez Grupę Alterco, zlokalizowane są głównie w dużych ośrodkach miejskich i ich najbliższym otoczeniu oraz w atrakcyjnych regionach turystycznych i rekreacyjnych.