Członkowie RPP chcą utrzymać stopy bez zmian przynajmniej do końca I półrocza 2014 r.

"Rada podtrzymała ocenę, że w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada potwierdziła, że uzasadnione jest jej zdaniem utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r." - czytamy w protokole.

RPP pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 2,50 proc., stopa lombardowa 4,00 proc., stopa depozytowa 1,00 proc., stopa redyskonta weksli 2,75 proc.

"Rada uznała, że na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione. Podkreślano, że obniżenie stóp procentowych w pierwszej połowie bieżącego roku oraz ich stabilizacja w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu gospodarki krajowej, stopniowemu powrotowi inflacji do celu i stabilizacji na rynkach finansowych" - napisano także.

Członkowie władz monetarnych różnili się w ocenie przyszłego kształtowania się inflacji.

"Odnosząc się do kształtowania się inflacji, członkowie Rady wskazywali, że w październiku br. wskaźnik CPI obniżył się i inflacja pozostała wyraźnie poniżej celu. Zwracano ponadto uwagę, że na niskim poziomie utrzymała się inflacja bazowa, nadal ujemna była dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, a prognozy inflacyjne analityków sektora finansowego obniżyły się" - napisano w protokole.

"Część członków Rady podkreślała, że dostępne prognozy wskazują na niskie ryzyko przekroczenia celu w 2014 r. Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednak, że inflacja bazowa kształtuje się na poziomie, który w przeszłości nie gwarantował stabilizacji inflacji CPI w przedziale odchyleń od celu" -czytamy dalej.

Po listopadowym posiedzeniu prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka mówił, że stwierdzenie, że w opinii RPP stopy procentowe powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie co najmniej do końca I półrocza 2014 r., które pojawiło się w komunikacie, zostało zaakceptowane przez wszystkich członków RPP. To samo stwierdzenie w niemal identycznym brzmieniu pojawiło się w komunikacie po grudniowym posiedzeniu Rady.

>>> Bank Światowy poprawił dziś prognozy gospodarcze dla Polski