W I kwartale 2014 roku przychody grupy zmniejszyły się o 174,2 mln zł (tj. 21,9%) i osiągnęły poziom 620,5 mln zł.

"Głównym czynnikiem spadku przychodów był niższy poziom wyniku na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych, 39,6 mln zł wobec 172,0 mln zł, tj. rekordowego wyniku zrealizowanego w sprzyjających warunkach na krajowym rynku długu w I kwartale 2013 roku" - podał bank w raporcie kwartalnym.

Wynik z tytułu odsetek spadł o 10,4% r/r do 293,1 mln zł przede wszystkim za sprawą niższych przychodów odsetkowych z tytułu należności od klientów (-51,7 mln zł, tj. 17,8%, z czego 8,1 mln zł dotyczyło kart kredytowych), skompensowanych częściowo niższym poziomem kosztów odsetkowych (spadek o 27,4 mln zł r./r.)

Wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 4,1% r/r do 157,0 mln zł przede wszystkim w efekcie niższych przychodów z tytułu działalności maklerskiej (-12,3 mln zł, tj. 39,1%), które w I kwartale poprzedniego roku były wsparte prowizjami od istotnych transakcji na rynku kapitałowym.

"Z drugiej strony odnotowano wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu kart płatniczych i kredytowych (+5,4 mln zł, tj. 13,6%) dzięki zwiększonemu wolumenowi transakcji wykonywanych kartami płatniczymi oraz wzrost wyniku z tytułu usług powierniczych (+1,6 mln zł, tj. 6,7%)" – podał bank.

Koszty ogółem spadły o 8,8% w skali roku do 314,4 mln zł w I kw. , głównie dzięki niższym kosztom pracowniczym (spadek o 16,7% r/r)

W I kw. 2014 roku nastąpił znaczny spadek zatrudnienia w grupie - licząc rok do roku o 12,3%. W ostatnim kwartale 2013 roku bank rozpoczął proces zwolnień grupowych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia, w związku z transformacją modelu dystrybucji bankowości detalicznej i dalszą poprawą efektywności operacyjnej banku.

Wskaźnik koszty do dochodów wzrósł do 51% na koniec marca 2014 r. wobec 43% rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów spadł do 13,7% na koniec I kw. tego roku wobec 16,9% rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,6% na koniec marca 2014 r. i był o 0,9 pkt. proc. niższy niż na koniec 2013 roku. Było to spowodowane spadkiem funduszy własnych grupy o 1,2% oraz wzrostem całkowitego wymogu kapitałowego o 4,1% w związku ze wzrostem zaangażowań kredytowych i zmianą metodologii na Bazyleę III.