"W wyniku rozliczenia wezwania ogłoszonego w dniu 5 marca 2014 r. przez KI Chemistry s.à r.l. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Ciech S.A., w dniu 9 czerwca 2014 r. KI pośrednio nabyła, poprzez KI Chemistry s.à r.l., łącznie 26.952.052 akcji w kapitale zakładowym Ciech S.A., co stanowi 51,14% kapitału zakładowego Ciech S.A.; akcje te uprawniają do 26.952.052 głosów na walnym zgromadzeniu Ciech S.A., co stanowi 51,14% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ciech S.A." - czytamy w komunikacie.

Przed nabyciem akcji przez KI Chemistry s.à r.l., KI, bezpośrednio ani pośrednio, nie posiadała żadnych akcji w Ciechu.

KI podał, że nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia, bezpośrednio lub pośrednio, udziału w Ciech w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

KI Chemistry jest jedyną spółką zależną KI posiadającą akcje Ciechu.

>>> KI Chemistry kupi akcje Ciechu w wezwaniu pomimo nieosiągnięcia ich min. pułapu

W połowie maja Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę spółce KI Chemistry na przejęcie kontroli nad Ciechem. Wcześniej spółka uzyskała podobna zgodę od zgodę Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego.

W ub. tygodniu Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że odpowiedział na wezwanie KI Chemistry składając zapis na sprzedaż 19.972.900 akcji Ciechu, stanowiących 37,9% ogółu akcji w spółce. Łącznie z dywidendą z Ciechu, korzyść ekonomiczna dla Skarbu Państwa wyniesie 32,13 zł na akcję.

W końcu maja KI Chemistry podniosło cenę oferowaną za akcję Ciechu w ramach wezwania do 31,00 zł z 29,50 zł. Ponadto akcjonariusze odpowiadający na wezwanie będą uprawnieni do otrzymania dywidendy za ub. rok (1,13 zł/ akcję).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

>>>> Sebastian Kulczyk spróbuje przejąć Ciech