CI Games

Akcjonariusze CI Games zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2013 r. na pokrycie straty za 2012 r. oraz na fundusz dywidendowy, podała spółka. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2013 na pokrycie straty za rok 2012 w kwocie netto 18.996.098,55 zł, a pozostałą kwotę zysku za rok 2013 przeznaczyć na fundusz dywidendowy spółki" - czytamy w uchwałach walnego.

Westa ISIC

Westa ISIC odnotowało 71,27 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 4,64 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Westa ISIC liczy na ustabilizowanie się sytuacji politycznej na Ukrainie, co byłoby korzystne dla podwyższenia wolumenów sprzedaży i zyskowności spółki w II poł. 2014 r., podała firma. Westa ISIC obecnie prowadzi negocjacje z ukraińskimi bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia i liczy na wypracowanie porozumienia ramowego do końca czerwca, podała spółka. >>>>

Newag

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 20,25 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,45 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Boryszew

Boryszew zawarł z udziałowcami Tensho Poland Corporation (TPC) ostateczne umowy nabycia łącznie 80% udziałów tej spółki za łączną kwotę 1,6 mln euro (6,63 mln zł), podała spółka. W ramach umowy grupa przejęła także 9 mln euro długu TPC, który zostanie zamieniony na 3,8% akcji Boryszewa. >>>>

JJ Auto

Akcje JJ Auto zadebiutowały dziś na rynku głównym warszawskiej GPW, rosnąc o 0,03% do 30,0 zł. Jest to 457. spółka notowaną na głównym rynku oraz 12. debiut na tym rynku w 2014 roku. Jednocześnie JJ Auto to druga chińska i 59. zagraniczna firma na GPW. >>>>

JJ Auto myśli o stworzeniu zakładu produkcyjnego w Polsce, poinformował prezes spółki Jianhui Ye. >>>>

PZU

Rada nadzorcza PZU zezwoliła na udzielenie przez spółkę gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o maksymalnej wartości nominalnej 750 mln euro. Okres zapadalności papierów to 5 lat, poinformowało PZU. >>>>

Qumak

Qumak zrealizuje Park 12C w Zabrzu dla Muzeum Górnictwa Węglowego za prawie 8 mln zł, podała spółka. "Park 12C powstanie na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego w Zabrzu. Na powierzchni prawie 14 tys. m2 Qumak stworzy 16 interaktywnych eksponatów. Będą one nawiązywały do 4 żywiołów: powietrza, ognia, wody i ziemi oraz zaprezentują sposób ich wykorzystania" - czytamy w komunikacie. Park 12C będzie się znajdował nad Skansenem Górniczym "Królowa Luiza" i stanie się częścią Muzeum Górnictwa Węglowego. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2015 roku. Koszt inwestycji to ok. 7,8 mln zł, podano również.

Serinus

KUB-Gas LLC, spółka częściowo zależna Serinus Energy Inc., rozpoczął prace wiertnicze na odwiercie poszukiwawczym Północne Makiejewskoje-4 (NM-4) na Ukrainie. >>>>

Enea Wytwarzania

Enea Wytwarzanie złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Białymstoku, podał Urząd. >>>>

Gant Development

Rada Wierzycieli Gant Development w upadłości układowej podjęła uchwałę, w której uważa za niecelowe prowadzenie dalszego postępowania w opcji układowej i rekomenduje zmianę sposobu prowadzenia postępowania na obejmujące likwidację majątku upadłego, podał Gant. >>>>

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII ds. upadłościowych i naprawczych w ramach postępowania upadłościowego Gant Development postanowił o odroczeniu posiedzenia na dzień 7 lipca, podała spółka. „Ponadto wyżej wymieniony sąd zobowiązał siedmiu największych wierzycieli spółki do wypowiedziana się w zakresie pokrycia przez nich kosztów ewentualnego postępowania upadłościowego w trybie likwidacyjnym. Wyżej wymieniony sąd zobowiązał również nadzorcę sądowego do przedstawienia swojego stanowiska w zakresie kosztów prowadzenia postępowania upadłościowego spółki i wysłania tej informacji do siedmiu największych wierzycieli" – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo

Polskie Koleje Państwowe (PKP) sprzedały, w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding – ABB), 7.627.650 akcji spółki PKP Cargo, stanowiących 17,03% kapitału zakładowego za cenę 76,5 zł za akcję, podały PKP na swojej stronie internetowej. >>>>

JSW

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 lipca br. o ustanowieniu programu emisji obligacji denominowanych w złotym oraz w USD o łącznej wartości nominalnej do 1,175 mln zł (390 mln USD), wynika z projektów uchwał NWZ. >>>>

Atal

Atal przeprowadził drugą emisję 30 tys. obligacji korporacyjnych do inwestorów instytucjonalnych i pozyskał 30 mln zł, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Podtrzymał plany wejścia na GPW w tym roku. >>>>

Work Service

Zarząd Work Service zdecydował o emisji 25 tys. obligacji serii R o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Cel emisji nie został określony. >>>>

Kopex

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2013 r. w wysokości 65,13 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał przyjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie Kopex Spółka Akcyjna (...) postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 65.132.788,07 zł w całości przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego, na cele rozwojowe spółki" - czytamy w uchwale. Decyzją walnego zgromadzenia 1 mln zł z zysku za ostatnie lata zostanie przeznaczony na cele społeczne, podano także.

Atende

Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu 5,45 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 10,16 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł za akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

PGNiG

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zawiesiła Andrzeja Parafianowicza w czynnościach wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w związku "z koniecznością wyjaśnienia kwestii związanych z jego opublikowanymi wypowiedziami dotyczącymi spółki", podała spółka. >>>>