Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2015, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. w przyszłym roku wobec 3,3 proc. oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 46,08 mld zł (wobec limitu wynoszącego 47,5 mld zł w br.), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 297 252 925 tys. zł, wydatki budżetu państwa – 343 332 925 tys. zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 46 080 000 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 77 842 493 tys. zł, wydatki w wysokości 81 277 996 tys. zł, zaś ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 3 435 503 tys. zł, podano także.

"Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:

− wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,4 proc.),

− średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2 proc.),

− nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3 proc.),

− wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8 proc.),

− wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2 proc.)" - czytamy dalej w komunikacie.

Rząd przewiduje, że dochody podatkowe w 2015 r. wzrosną o 4,6 proc. rok do roku i wyniosą 269,82 mln zł. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2.

"W 2015 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego" - napisało także CIR.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2015 r. ma wynieść 19,4 proc., czyli wzrosną one w stosunku do 2014 r. o 0,2 pkt proc.

"Szacuje się, że przychody z prywatyzacji w 2015 r. wyniosą 1 200,0 mln zł, a rozchody - 3 633,9 mln zł. Ujemne saldo zostanie pokryte poprzez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego" - podano także w komunikacie.