"Obecny skonsolidowany ostrożnościowo współczynnik wypłacalności CET1 wynosi 9,5%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR wynosi 13,1%. W związku z tym, dzisiejszy poziom kapitału banku pozwala przejść pomyślnie zarówno przegląd jakości aktywów - AQR (Asset Quality Review), jak i stress testy" - czytamy w komunikacie.

"Oznacza to, że bank nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony akcjonariuszy" - czytamy także.

Getin Noble Bank pomyślnie przeszedł test warunków skrajnych w wariancie szokowym, ale wykazał niedobór kapitałowy w scenariuszu bazowym , który sięgnął 262,5 mln zł tj. 0,1% kapitału podstawowego.

Po dacie przeglądu, tj. wg stanu po dacie 31 grudnia 2013, bank zaliczył za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego całość zysku skonsolidowanej grupy kapitałowej Getin Noble Banku za I półrocze 2014 roku w kwocie 258,5 mln zł do kapitału.

Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową GNB, skonsolidowany zysk za III i IV kwartał 2014 roku także zostanie w całości zaliczony do kapitałów.

"Historyczny niewielki niedobór kapitałowy wskazany w scenariuszu bazowym (0,1%) został z nadwyżką uzupełniony w roku 2014 (+0,9%)" - czytamy dalej.

Badaniem AQR oraz stress-testami objętych było 15 banków, które spełniały następujące kryteria: podmioty zależne od europejskich banków objętych stress-testami, bank systemowo istotny, bank giełdowy, bank kwotujący stawki WIBOR/WIBID). Banki te miały ok. 72% udziału w ćwiczeniu w aktywach sektora bankowego (zalecane przez europejski nadzór EBA min. 50%) oraz ok. 79% udziału w aktywach sektora banków komercyjnych w Polsce.

Minimalny oczekiwany poziom współczynnika CET1 wynosił 8% w scenariuszu bazowym oraz 5,5% dla scenariusza szokowego na lata 2014-2016. Przy takim założeniu tylko Getin Noble Bank, który w scenariuszu bazowym wykazał współczynnik wysokości 7,9% nie osiągnął wymaganego poziomu. Z kolei w scenariuszu szokowym GNB osiągnął wskaźnik CET1 wysokości 6,30% wobec wymaganego 5,5%.

Jak poinformował na niedzielnej konferencji prasowej zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak, w przypadku Getin Noble Banku zalecenie nadzorcy zakłada osiągnięcie współczynnika CAT1 na poziomie co najmniej 8,25%.

"Zaleciliśmy Getinowi takie dokapitalizowanie, które da mu 8,25% współczynnika wypłacalności. W tym zaleceniu nie ma konkretnej kwoty, raczej odnosimy się do buforu, który pozwoli, przy zachowaniu bezpieczeństwa, na prowadzenie akcji kredytowej w dotychczasowym tempie" - powiedział Kwaśniak podczas konferencji.

GNB podkreśla, że należy również zwrócić uwagę na fakt, że stress testy przeprowadzone były dla polskich banków w warunkach bardziej rygorystycznych i konserwatywnych niż w innych krajach Unii Europejskiej ze względu na stosowaną przez KNF wyższą wagę ryzyka dla kredytów denominowanych w walutach obcych.

"Komisja Nadzoru Finansowego praktycznie nie zgłosiła uwag do kredytów udzielonych po fuzji Getin Banku i Noble Banku od połowy 2010 roku, co potwierdziło bardzo dobrą jakość portfela tych kredytów, które stanowią już ponad 60% całego portfela" - podał bank.

W badaniu zdecydowana większość spośród 15 banków istotnie przekroczyła oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym). W przypadku dwóch banków - Getin Noble Banku oraz BNP Paribas Polska poziom współczynnika CET1 ukształtował się nieco poniżej oczekiwanych wartości.