Pierwotnie SMT planowało zwiększyć zaangażowanie z w iAlbatros z 61,16 proc. do 100% poprzez:

- zrealizowanie emisji 354.354 nowych akcji w SMT w zamian za wniesienie aportem 87 636 akcji iAlbatros, pod warunkiem zaakceptowania projektu odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie SMT,

- zakup 107 000 akcji iAlbatros od Moncefa Khanfira za łączną cenę 12 503 594,96 zł, jednak jednocześnie ze zobowiązaniem pana Moncefa Khanfira do zakupu akcji SMT za całość tej kwoty

- zakup 95 695 akcji iAlbatros S.A. od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych za łączną cenę 10 831 969,49 zł.

Zgodnie z decyzją zarządu spółki, drugi element tego procesu to "nabycie akcji własnych przez emitenta znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu późniejszego ich zaoferowania panu Moncefowi Khanfirowi. Łączna cena, za którą zarząd nabędzie akcje własne emitenta nie może przekroczyć kwoty 12 503 594,96 zł."

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.