W porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku, dług publiczny w relacji do PKB wzrósł zarówno w strefie euro (z 91,9 proc. do 92,9 proc.) jak i w całej UE (z 86,2 proc. do 88,2 proc.).

Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku, dłużne papiery wartościowe stanowiły 79,1 proc. w strefie euro i 80,8 proc. w EU28

Na tym tle zadłużenie Polski, pomimo zwiększenia długu publicznego zarówno w relacji rocznej jak i kwartalnej, wypadła całkiem dobrze.

Dług publiczny według państw członkowskich

Najwyższe wskaźniki długu publicznego do PKB na koniec pierwszego kwartału 2015 roku (i to pomimo największej w całej Unii redukcji długu) odnotowano w Grecji (168,8 proc.).
Kolejnymi najbardziej zadłużonymi krajami są Włochy (135,1 proc. PKB) i Portugalia (129,6 proc. PKB).

Najniższy wskaźnik zadłużenia w całej Unii Europejskiej zanotowano w Estonii (10,5 proc. PKB), Luksemburgu (21,6 proc.) i Bułgarii (29,6 proc.). Polska z wynikiem 50,8 proc. PKB znalazła się na 10. Pozycji rankingu najmniej zadłużonych państw.

W porównaniu z czwartym kwartałem 2014 roku, w piętnastu państwach członkowskich zarejestrowano podwyższenie długu do PKB. W dwunastu krajach relacji długu publicznego do PKB została obniżona. Największy wzrost odnotowały Belgia (4,5 pp ), Włochy (3,0 pp) oraz Chorwacja (2,6 pp). Największe spadki odnotowano w Grecji (-8,3 pp), na Łotwie (-5,1 pp) i na Litwie (-2,7 pp). Polska powiększyła swój dług o 0,7 pkt. proc.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku, czternaście państw członkowskich odnotowały wzrost zadłużenia względem PKB, a dwanaście spadek. Największe wzrosty odnotowano w Bułgarii (10,0 pp), Chorwacji (6,2 pp) i Słowenii (4,8 pp), a największe spadki w Grecji (-5,5 pp) i na Węgrzech (-4,7 pp ). W tym samum okresie polski dług w relacji do PKB powiększył się o 2,3 pkt. proc.