Przyjmowanie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania praw poboru z akcji serii K spółki PZ Cormay rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 17 sierpnia.

Przydział akcji i zamknięcie oferty nastąpi 31 sierpnia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Wpływy z emisji, przy cenie emisyjnej za akcję wysokości 1,5 zł zostały oszacowane na 46,3 mln zł netto.

Dniem ustalenia prawa poboru był 12 czerwca, zaś notowania praw poboru akcji serii K zostały wyznaczone na 28 lipca - 11 sierpnia.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii K nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie zarządu (subskrypcja uzupełniająca) nastąpi w dniach 31 sierpnia - 2 września, zaś przydział akcji w ramach subskrypcji uzupełniającej nastąp 2 września.

"Na podstawie prospektu oferowanych jest do objęcia 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K, oferowanych przez emitenta w ramach subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy emitenta. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym, w systemie notowań ciągłych, jest:

1) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K,

2) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.861.977 praw do akcji serii K,

3) 29.301.788 praw poboru akcji serii K" - czytamy w komunikacie.

Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwało 1 prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji oferowanych, każde 1 prawo poboru uprawniać będą do objęcia 1 akcji oferowanej, podano także.

Oferującym jest Dom Maklerski Trigon.

Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,5 zł.

" Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii K, uwzględniając, że cena emisyjna wynosi 1,50 zł za jedną akcję serii K, szacowane wpływy z emisji akcji serii K wyniosą brutto 47 793 tys. zł, a po uwzględnieniu szacunkowych kosztów oferty około 46 275 tys. zł netto" - czytamy w prospekcie.

PZ Cormay dzięki ofercie zamierza pozyskania środki na rozwój działalności, w szczególności dla potrzeb realizowanych inwestycji.

"Emitent planuje poniesienie wydatków na przewidywane główne projekty inwestycyjne w latach 2015-2016 w łącznej wysokości 62 578 tys. zł, co obejmuje również kwotę 5 398 tys. zł nakładów inwestycyjnych już poniesionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do daty prospektu" - czytamy także.

Do końca br. PZ Cormay planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości 43,96 mln zł, które będą w całości finansowane wpływami z emisji akcji serii K. Plan inwestycyjny na przyszły rok obejmuje nakłady o łącznej wartości oraz 13,2 mln zł które będą sfinansowane: 2.319 tys. zł wpływami z emisji akcji serii K oraz 10,91 mln zł z kredytów.

Wszystkie główne planowane inwestycje emitenta stanowią kontynuację już rozpoczętych projektów, podano także.

Spółka nie opublikowała w prospekcie prognoz finansowych, ani założeń polityki dywidendowej.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.