Kancelaria Prawna Inkaso-WEC planuje wypłatę dywidendy w każdym kolejnym roku obrotowym i stopniowe zwiększanie wartości dywidendy na jedną akcję, poinformował prezes spółki Remigiusz Brzeziński.

"Naszą intencją jest realizacja długoterminowej polityki dywidendowej i praca na rzecz rozwoju grupy i wzrostu wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Planujemy wypłatę dywidendy w każdym kolejnym roku obrotowym i stopniowe zwiększanie wartości przypadającej na jedną akcję. Naszym celem jest zapewnienie równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend tj. wynagradzaniem długoterminowych akcjonariuszy a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez spółkę środków, niezbędnych do realizacji celu strategiczny firmy, jakim jest osiągnięcie czołowej pozycji na polskim rynku obsługi i zarządzania wierzytelnościami dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B (business-to-business)" – powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie.

"W związku z tym reinwestowane przez spółkę zyski w kolejnych latach zamierzamy przeznaczać na rozbudowę sieci sprzedaży, wzrost dynamiki pozyskiwania zleceń w zakresie obsługi windykacyjnej klientów korporacyjnych z całej Polski oraz rozwój oferty usług mikrofaktoringowych dla małych i średnich przedsiębiorstw" – dodał prezes.

Akcjonariusze Kancelarii Prawnej Inkaso-WEC otrzymali 3 lipca 2015 r. dywidendę za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,01 zł na akcję.

W dniu 14 maja 2015 r. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2014 w wysokości 187 190 zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono ok. 26,4% zysku netto spółki czyli 42 010 zł, a kwotę 145 180 zł przekazano na kapitał zapasowy spółki z przeznaczeniem na dalsze inwestycje spółki. walne Zgromadzenie określiło również dzień 14 maja 2015 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 3 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy. Dywidendą zostały objęte 4 201 000 akcje spółki (w tym 2 455 047 akcji imiennych serii A1 oraz 1 745 953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2).

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC jest notowana na NewConnect. Od 20 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wierzytelności dla spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z segmentu B2B, począwszy od weryfikacji kontrahenta i monitoringu płatności, po windykację na każdym etapie postępowania i zarządzaniu wierzytelnościami. Spółka jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej WEC, w której skład wchodzą: E-wierzyciel.pl (operator internetowej giełdy wierzytelności); SME Solutions (pośrednik na rynku usług finansowych i prawnych, tj. faktoring, leasing, pożyczki, kredyty, usługi windykacyjne itd) oraz Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy (podmiot prowadzący obsługę prawną zleceń windykacyjnych).