Zysk operacyjny wyniósł 1,66 mln zł wobec 6,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 311,45 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 351,08 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze bieżącego roku charakteryzowało się kontynuacją spadków cen wyrobów hutniczych, przy jednoczesnym umiarkowanym wzroście popytu na stal, głównie na rynku krajowym. Grupa zanotowała w I półroczu 2015 wyższy o 8% wolumen sprzedaży w segmencie stalowym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednakże ze względu na utrzymującą się tendencję spadkową cen stali, przychody nieznacznie spadły o 2% (średnia cena sprzedaży w I półroczu 2015 r. była o 5% niższa, niż w I półroczu ubr). Grupa nie dążyła do maksymalizacji obrotu stalą za wszelką cenę, koncentrując się na zachowaniu marżowości sprzedaży i utrzymaniu bezpieczeństwa obrotu handlowego" - czytamy w raporcie półrocznym.  

W I półroczu 2015 w stosunku do I półrocza 2014, przychody segmentu stalowego były niższe o 2%, a przychody segmentu sieci przesyłowych zmniejszyły się o 25%, podano także. 

Stalprofil podał, że wydłużające się prace i procedury związane z odbiorem końcowym gazociągu Szczecin-Gdańsk powodują, iż istnieje ryzyko związane z opóźnieniem realizacji kontraktu, w tym ryzyko dalszego pogorszenia wyniku finansowego ZRUG Zabrze S.A. Pełna ocena negatywnych skutków opóźnień w realizacji kontraktu i ich wpływu na wynik spółki i grupy będzie jednak możliwa dopiero po jego zakończeniu. 

"Ujemny wynik osiągnięty przez ZRUG Zabrze S.A. wpłynął na obniżenie skonsolidowanego zysku grupy przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę około 3.400 tys. zł" - wskazała spółka. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 2,86 mln zł wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 740 mln zł w 2014 r.