Zysk operacyjny wyniósł 32,21 mln zł wobec 43,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 734,55 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 751,26 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 63,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 491,61 mln zł w porównaniu z 2 112,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 37,58 mln zł wobec 34,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.