Mediatel podał, że otrzymał informację o przyłączeniu się do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie postępowania egzekucyjnego przeciwko Hawe Telekom poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej przez obligatariuszy obligacji serii K_01, wyemitowanych przez Hawe S.A. i poręczonych przez Hawe Telekom, których łączna wierzytelność z tytułu wykupu ww. obligacji wraz z odsetkami wynosi 358 512 zł.

Wniosek o przyłączenie się do postępowania został złożony "przez administratora zabezpieczeń działającego na rzecz obligatariuszy obligacji serii L_01 wyemitowanych przez Hawe i poręczonych przez Hawe Telekom, w celu wyegzekwowania na rzecz ww. obligatariuszy kwoty 5 340 000,00 zł", podano w komunikacie.

Dwa dni temu wierzyciel Hawe złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko Hawe Telekom, spółce zależnej Mediatela poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad tym przedsiębiorstwem z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej.

Wcześniej w tym miesiącu Hawe Telekom informowało, że w ramach realizacji zapisów umowy ramowej restrukturyzacji zadłużenia, zdecydowało o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01 o łącznej wartości nominalnej do 17,87 mln zł.

Celem emisji jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Hawe Telekom oraz Hawe, wynikającego z istniejących obligacji, w związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, która odroczy termin wymagalności zobowiązań do dnia 30 września 2016 roku.
Restrukturyzacja będzie polegała na nabyciu przez Hawe Telekom istniejących obligacji Hawe w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie obligacji wyemitowanych przez Hawe.

Pod koniec października br. Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom. Zgodnie z treścią umowy, z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do 30 września 2016 r.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.