Famur 

Famur zdecydował o uruchomieniu programu emisji obligacji do łącznej kwoty 500 mln zł, podała spółka. Program będzie realizowany nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. W jego ramach spółka może wyemitować jedną lub więcej serii obligacji. Wartość nominalna jednej obligacji emitowanej w ramach programu wyniesie 1 000 zł. "Proponowanie nabycia obligacji będzie dokonywane [...] w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149. Poszczególne emisje obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości" – czytamy w komunikacie. 

CCC 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez CCC kontroli nad eobuwie.pl, podał CCC. >>>>  

Hawe 

Hawe rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że przyczyną rozpoczęcia prac nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu jest złożenie w dniu 18 grudnia 2015 r. przez zarząd Hawe Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiotu pośrednio zależnego od spółki, do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu" - czytamy w komunikacie. Złożenie przez Hawe Telekom wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu skutkuje rozwiązaniem zawartej 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom. 

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), spółka zależna Hawe, zakończyła tzw. fazę wykonawczą w ramach projektu "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" (SSPW), podała spółka. "Zakończenie fazy wykonawczej nastąpiło na skutek podpisania przez ORSS protokołu odbioru końcowego w dniu 17 grudnia 2015 r. […] Dokonanie odbioru końcowego potwierdza wykonanie kompletnej i zgodnej z Umową PPP sieci SSPW oraz wszystkich pozycji wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, to jest harmonogramie wykonywania prac w ramach budowy SSPW" – czytamy w komunikacie.

NWR 

New World Resources (NWR) zakłada, że może odnotować stratę EBITDA w wysokości 51 mln euro w 2016 r. i 60 mln euro w 2017, wynika z nieadytowanych projekcji przygotowanych w związku z rozpoczęciem procesu przeglądu strategicznego. Spółka zakłada też, że konieczne będzie zamknięcie części jej kopalń. >>>> 

Kerdos Group   

Kerdos Group odnotowała 82,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asseco Poland, Infovide Matrix 

Asseco Poland ogłosiło, że rozpoczyna dziś przymusowy wykup 261 096 akcji Infovide Matrix, stanowiących ok. 2,09% kapitału zakładowego, po cenie 6,01 zł za sztukę. Data wykupu tych walorów została ustalona na 28 grudnia. >>>>  

Wirtualna Polska 

Wirtualna Polska przejmuje spółkę Enovatis - właściciela portali turystycznych wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcje przejmowanej firmy wynosi łącznie ponad 83,56 mln zł. >>>>  

Biomed-Lublin 

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł porozumienie z inwestorem finansowym w sprawie wstępnych i niewiążących warunków potencjalnej transakcji, polegającej na udzieleniu spółce finansowania typu mezzanine oraz inwestycji kapitałowej w spółkę na kwotę nie wyższą niż 200 mln zł, podał Biomed-Lublin. "Wskazane finansowanie jest warunkowane między innymi przeprowadzeniem analizy due diligence i uzyskaniem zgód komitetów finansowych inwestora. Wykonanie porozumienia jest uzależnione od decyzji inwestora finansowego" - czytamy w komunikacie.  

Erbud  

Spółka zależna Erbudu sprzedała udziały w spółce Deptak Projekt P2 na rzecz Cymbeline za 10,73 mln euro, podała spółka. "Erbud informuje, iż otrzymał informację od swojej spółki zależnej Budlex o zawarciu przez spółkę zależną od Budlex, tj. przez spółkę Projekt P2 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 grudnia 2015 r. ze spółką Cymbeline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych przez Projekt P2 w spółce pod firmą Deptak Projekt P2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu tj. 28 001 udziałów o wartości nominalnej 250 zł każdy, o całkowitej wartości nominalnej 7 000 250 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego Deptak i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Deptak" - czytamy w komunikacie. 

KCI 

KCI wyemitowało 9 tys. obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł oraz 20 tys. obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie finansowania na refinansowanie obligacji serii I z terminem płatności 18 grudnia 2015 roku o wartości 45 mln zł. "Wszystkie obligacje zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2016 roku. Wyemitowane obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową, na którą składa się stopa WIBOR 3M oraz ustalona marża. Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych. Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej" - czytamy w komunikacie.

Newag  

Newag przekazał do użytku pierwsze pociągi Vulcano wyprodukowane przez spółkę dla FerroviaCircumetnea (FCE), zgodnie z umową wykonawczą podpisaną w grudniu 2013 r., podała spółka. >>>>  

PKO BP

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia PKO Bankowi Polskiemu w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wesoła" w formie dotacji w kwocie 278,9 mln zł, podał bank. >>>>  

7R Logistic  

Spółka Kallisto 17 - z grupy 7R Logistic - wyemitowała trzyletnie obligacje serii A o wartości nominalnej 10 mln zł, poinformowało 7R Logistic. "Obligacje nie są zabezpieczone. Celem emisji obligacji serii A jest sfinansowanie zakupu gruntu oraz bieżącej działalności" - czytamy w komunikacie,' Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy, a dzień wykupu ustalony został na 17 grudnia 2018, podano także. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku zorganizowanym.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC zawarła umowę stałej współpracy z Euleo w zakresie windykacji terenowej, podała spółka. "Umowa dotyczy świadczenia na rzecz WEC czynności związanych z windykacją terenową, polegających na wizycie negocjatora terenowego w miejscu zamieszkania lub pobytu dłużnika. Umowa będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2016 r." - czytamy w komunikacie. "Zawarcie kolejnej umowy z Euleo jest wyrazem zacieśnienia współpracy między obu podmiotami w zakresie zwiększenia skuteczności odzyskiwania należności przez profesjonalnych negocjatorów terenowych, który posiadają bogate doświadczenie w uzgadnianiu warunków spłaty zadłużenia, podpisania ugody itp. Ponadto dzięki współpracy z Euleo mamy nadzieję rozszerzyć siatkę windykatorów terenowych na cały kraj oraz zwiększyć intensywność i szybkość wykonywania wizyty terenowej od momentu zgłoszenia zapotrzebowania" - powiedział prezes Kancelarii Prawnej-Inkaso WEC Remigiusz Brzeziński, cytowany w komunikacie.

Kulczyk Investments 

Dominik Libicki dołączy do zarządu grupy Kulczyk Investments (KI) od 15 stycznia 2016 roku, podała spółka. Jako członek zarządu będzie nadzorował zespół zarządzający portfelem inwestycyjnym, a także wspierał budowę portfela nowoczesnych technologii. >>>> 

Dekpol 

Dekpol sprzedał 40% mieszkań dostępnych w inwestycji Młoda Morena w Gdańsku, podała spółka. Inwestycja zostanie ukończona w planowanym terminie grudnia 2016 r. "W ramach I etapu inwestycji Dekpol wybuduje pięciopiętrowy budynek, w którym znajdzie się 118 mieszkań o powierzchni od 35,2 m2 do 88,2 m2 i strukturze pomieszczeń od 2 do 4 pokoi. Budowa osiedla ruszyła we wrześniu br. Aktualnie finalizowane są prace związane z wznoszeniem obszernej hali garażowej, która znajdzie się na 3 kondygnacjach podziemnych budynku ze 135 miejscami parkingowymi dla mieszkańców" - czytamy w komunikacie. 

Orbis 

Hotel ibis Styles Warszawa West zostanie włączony do Grupy Orbis w III kw. 2017 roku. Pierwszy hotel tej marki w Warszawie powstanie po modernizacji działającego już na rynku Rest Hotel-u w Morach k/Warszawy, podała spółka. "Będzie oferował 103 nowocześnie wyposażone pokoje, restaurację, sale konferencyjne, a także Centrum Odnowy Biologicznej. Hotel zachowa dotychczasowy profil biznesowo-turystyczny i znajdzie się w Globalnych Systemach Rezerwacji, Dystrybucji i Sprzedaży Grupy AccorHotels i Orbis" - czytamy w komunikacie. 

Solaris 

Solaris zawarł z trzema izraelskimi przewoźnikami umowy na dostawę łącznie 110 autobusów, w tym Urbino 12 (100 szt.) i InterUrbino (10 szt.), podała spółka. Pojazdy polskiego producenta będą kursować w Tel Awiwie, Nazarecie i być może Jerozolimie. >>>>  

Ronson 

Akcjonariusze Ronson Europe N.V. postanowili przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 10,89 mln zł na wypłatę dywidendy za rok 2014 poprzez wypłatę w gotówce w wysokości 0,04 zł na każdą akcję, podała spółka.

Buwog AG  

Buwog AG odnotował 177,40 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I połowie roku finansowego 2015/2016 wobec 20,60 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Energa 

Moody's Investors Service potwierdził rating Energi na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną, podała spółka. >>>>  

ČEZ 

ČEZ złożył niewiążącą ofertę nabycia niemieckich aktywów energetycznych Vattenfalla, w tym elektrowni węglowych, kopalni węgla brunatnego i 10 elektrowni wodnych, podał czeski koncern. >>>>  

Hawe 

Paweł Sobków zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu Hawe ze skutkiem od dnia 31 grudnia, podała spółka. >>>  

Erbud 

Po fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce, zbudowana w Koninie przez konsorcjum z udziałem m.in. Erbudu i Introlu, podał Erbud. Wartość inwestycji to 387,7 mln zł brutto. "Inwestycja została zrealizowana w formule 'Zaprojektuj i wybuduj'. Projekt objął budowę głównego budynku technologicznego z kotłownią, maszynownią turbozespołu, budynkiem oczyszczania spalin oraz budynku stabilizacji i zestalania popiołów. Pozostałe wykonane obiekty to m.in. hala wyładunkowa, bunkier magazynowania odpadów, hala waloryzacji żużla wraz z magazynem i budynek administracyjno-biurowy. Wszystkie obiekty powstały w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia budowy, a w trzy lata od podpisania umowy z inwestorem. Zakład w Koninie składa się z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, która pracując siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę może zutylizować minimum 94 tys. ton odpadów zmieszanych" - czytamy w komunikacie.