W dziesięciu państwach członkowskich odnotowano wskaźnik AIC na mieszkańca powyżej średniej UE w 2014 roku. Najwyższy poziom w UE odnotowano w Luksemburgu, 41 proc. powyżej średniej UE. W Niemczech i Austrii konsumpcja na mieszkańca była wyższa od średniej unijnej o 20 proc. Pozostałe to Dania, Wielka Brytania, Belgia, Finlandia, Holandia, Francja i Szwecja. W tych państwach wskaźnik AIC był wyższy od średniej unijnej od 10 proc. do 15 proc..

Polska znalazła się wśród dwunastu państw biedniejszej części UE, w których AIC na mieszkańca było w 2014 r. poniżej średnią UE. Najbliżej bogatej unii były Włochy i Irlandia. W tych dwóch krajach poziomy dobrobytu materialnego gospodarstw domowych były poniżej średniej unijnej nie więcej niż o 10 proc. Cypr, Hiszpania, Grecja, Portugalia i Litwa miały wskaźnik AIC między 10 proc. a 20 proc. poniżej. Polska znalazła się w mniej zamożnej grupie państw razem z Maltą, Słowacją, Czechami, Słowenią w których konsumpcja na mieszkańca była niższa od średniej unijnej o 20 proc. do 30 proc.

Sześć państw członkowskich odnotowano AIC na mieszkańca więcej niż 30 proc. poniżej średniej UE. W Estonii, Łotwie, na Węgrzech i Chorwacji poziom konsumpcji był między 30 proc. a 40 proc. poniżej średniej UE. Najbiedniejsze państwa w UE to Rumunia i Bułgaria, w których AIC było na poziomie odpowiednio 56 proc. (o 43 proc. poniżej średniej UE) i 51 proc.

W ciągu ostatnich trzech lat, AIC na mieszkańca w stosunku do średniej UE pozostał względnie stabilny w większości państw członkowskich. Jednak wyraźne wzrosty zostały zarejestrowane w trzech państwach Bałtyckich - Litwa (81 proc. średniej UE w 2014 roku w porównaniu z 74 proc. w 2012), Łotwa (wzrost do 65 proc. z do 61 proc.) i Estonia (68 proc. z 65 proc. )

Najbardziej zauważalne spadki odnotowano we Włoszech (98 proc. w 2014 w porównaniu z 103 proc. w 2012 roku) i Cypr (spadek do 90 proc. z 95 proc.).
W Polsce AIC zmieniło się z 73 proc. średniej UE w 2012 r. do 74 proc. w 2014 r.

W 2014 roku PKB per capita wyrażony w PPS wahał się od 47 proc. średniej UE w Bułgarii i 266 proc. w Luksemburgu.
W Polsce PKB przypadający na jednego mieszkańca wyrażony w parytecie siły nabywczej wynosił w 2014 roku 68 proc. średniej unijnej.