Kopex odnotowało 531,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 440,1 mln zł wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 236,87 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 274,96 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2016 r. spółka miała 547,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 446,27 mln zł w porównaniu z 593,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniosła 181,58 mln zł wobec 53,88 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pogorszenie przychodów oraz słabe wyniki finansowe Grupy Kopex wynikają z bardzo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych, która przekłada się na znaczący spadek zamówień w Polsce i na rynkach eksportowych oraz wywiera presję na ciężką sytuację płynnościową Grupy. Wpływ na wyniki w 1H'16 miały również odnotowane zdarzenia jednorazowe w wysokości 512,0 mln zł – znormalizowany wynik EBITDA w 1H'16 wyniósł 71,2 mln zł, a znormalizowany wynik netto z działalności kontynuowanej -35,3 mln zł" - podała spółka w osobnym komunikacie.

"W związku z trudną sytuacją finansową, Grupa Kopex wdraża program restrukturyzacji obejmujący redukcję zbędnego majątku, sprzedaż oraz likwidację części spółek zależnych i stowarzyszonych, ograniczenie zatrudnienia, a także restrukturyzację zadłużenia. W ramach przeglądu działalności operacyjnej Grupy i realizacji założeń programu, do działalności zaniechanej zakwalifikowano przychody i koszty związane z rynkiem australijskim, z zarządzaniem nieruchomościami oraz produkcją dla rynku budowlanego. W konsekwencji przeprowadzonych analiz restrukturyzacyjnych oraz aktualizacji testów na utratę wartości dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz zawiązano rezerwy na koszty restrukturyzacji, co negatywnie wpłynęło na wynik operacyjny Grupy Kopex w 1H'16 w wysokości 425,5 mln zł" - czytamy dalej.

Dokonane odpisy dotyczyły przede wszystkim aktywów niefinansowych (329,9 mln zł) oraz należności (88,8 mln zł). Wpływ na wynik netto miały również ujęte odpisy na aktywa finansowe (24,7 mln zł) i częściowe rozwiązanie aktywa na podatek dochodowy (61,8 mln zł). Wartość ujętych w sprawozdaniu finansowym za 1H'16 odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw nie przekroczyła wartości 535,0 mln zł, wskazanej w raporcie bieżącym nr 46/2016.

"Działalność operacyjna Grupy Kopex znajduje się pod presją ograniczonej płynności i do czasu podpisania właściwej umowy restrukturyzacyjnej, Grupa będzie funkcjonowała w stanie niepewności co do swojej przyszłości. Znaczący wpływ na zmniejszenie sprzedaży oraz trudna sytuacje Grupy miało ograniczenie przez banki finansujące limitów gwarancyjnych, co utrudnia pozyskiwanie nowych zleceń. Dodatkowo sytuacja na rynku, na którym działa Grupa jest bardzo trudna, a zatory płatnicze i trudności ze ściąganiem należności stały się już praktycznie normą" - czytamy dalej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)