Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2018/2002/UE i oszczędność energii na poziomie 32,5% w stosunku do scenariusza bazowego do roku 2030.

Reklama

"Ten cel przekłada się na maksymalne zużycie energii pierwotnej wynoszące 1 273 Mtoe oraz finalnej 956 Mtoe w roku 2030 dla całej UE" - zaznaczono.

W przypadku Polski w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zadeklarowano osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej do 2030 r. na poziomie 23%, co oznacza oszczędność energii pierwotnej rzędu 27 Mtoe.

Dyrektywa zobowiązuje też państwa członkowskie UE do osiągnięcia w latach 2021-2030 łącznych oszczędności zużycia energii, równoważnych corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8% średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016 -2018.

Aby cel ten osiągnąć konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO), zmodyfikowanie systemu świadectw efektywności energetycznej tak, aby zapewnić jego większą skuteczność w stymulowaniu przedsięwzięć ukierunkowanych na wzrost efektywności energetycznej, a także wprowadzić dodatkowe (obok świadectw efektywności energetycznej) środki alternatywne (zapobiegające tzw. ubóstwu energetycznemu), wskazano.

Planowana jest także weryfikacja dotychczasowych zasad dotyczących oceny poziomu osiąganych oszczędności oraz wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego efektywne wykorzystanie opłaty zastępczej, a także wprowadzenie dodatkowych zasad zapobiegających podwójnemu zliczaniu oszczędności.

W planowanym projekcie nowelizacji mają znaleźć się przepisy rozszerzające katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych.

Ma także zostać wprowadzony centralny rejestr oszczędności energii realizowanych za pomocą środków alternatywnych wobec systemu białych certyfikatów.

(ISBnews)