Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,04 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,07 mln zł rok wcześniej.

"Od początku powstania grupa skupia swoje aktywności na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ekonomicznych pod względem kosztów, nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), u pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. W okresie, którego dotyczy raport grupa kontynuowała rozwój produktów z portfolio Airway Medix. Efektem prac było m.in. zwiększenie wartości skapitalizowanych prac rozwojowych w skonsolidowanym bilansie grupy. Poziom kosztów operacyjnych w I kwartale 2020 . spadł o ok. 33% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Ma to związek ze spadkiem wartości usług obcych. Zarząd jednostki dominującej zwraca uwagę na fakt, że koszty R&D, które dotyczą prac rozwojowych przeprowadzanych w Airway Medix S.A. w I kwartale 2020 w wysokości 239 tys. (w analogicznym okresie dla roku 2019: 1 902 tys zł) zostały ujęte w bilansie spółki jako zmniejszenie pozycji wartości niematerialne. W I kwartale 2020 r. spółka odnotowała 37 tys. zł przychodów ze sprzedaży w związku z realizacją regularnych dostaw urządzeń CSS do spółki Teleflex, które do czasu przeniesienia produkcji urządzeń do fabryki kupującego, produkowane są w laboratorium w Izraelu" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,99 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)