"Według wstępnych szacunków:

• sprzedaż energii elektrycznej po 6 miesiącach 2020 roku wyniosła 1 234 GWh (w tym jednostka dominująca 585 GWh),

• sprzedaż ciepła po 6 miesiącach 2020 roku wyniosła 6 078 TJ (w tym jednostka dominująca 5 408 TJ),

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 6 miesiącach 2020 roku wyniósł około 246 mln zł,

• skonsolidowane przepływy pieniężne netto po 6 miesiącach wyniosły około 9 mln zł,

• skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 134 mln zł (czyli 8,99 zł na akcję),

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 37 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy w I półroczu 2020 r. miała sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110,4 mln zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowana o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8,4 mln zł, podano także.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r., którego publikację zaplanowano na 11 sierpnia 2020 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)