"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 770 001 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 6 380 000 zł i nie wyższej niż 7 150 000 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 770 001 akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda. […] Emisja akcji serii F nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej" - czytamy w projekcie.

Inwestorom, którzy objęli akcje serii E przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F w ramach transzy drugiej w liczbie nie wyższej od liczby objętych przez nich akcji serii E. To prawo pierwszeństwa nie wyłącza prawa uprawnionego do złożenia zapisu na akcje serii F w ramach transzy drugiej na większą ilość akcji serii F, podano także.

Według projektu akcjonariusze mają upoważnić zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną akcji serii F (m.in. złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu, przeprowadzenie oferty publicznej, ustalenie ceny maksymalnej i emisyjnej).

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki odbywające się w dniu 24 lipca 2020 r. w uchwale nr 5 uchwaliło wniosek o zwołanie kolejnego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie m.in. podjęcie ww. uchwały. W uchwale nr 5 zarząd spółki został przy tym zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nie później niż na 30 września 2020 r. Wywiązując się z tego zobowiązania, zarząd spółki zgłosił ww. uchwałę. Zarząd spółki jednocześnie wskazuje, iż emisja akcji serii F jest celowa z uwagi na potrzeby inwestycyjne spółki związane z rozwojem potencjału produkcyjnego spółki" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W opinii zarządu pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii F jest uzasadnione i zgodne z interesem spółki.

"Emisja akcji w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na szybsze i dogodniejsze przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii F oraz umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz kapitału przez spółkę" - czytamy w opinii zarządu dołączonej do projektów.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)