"Najistotniejsze założenia programu są następujące:

- łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach programu w każdym dniu, w którym NEI składa zlecenie emisji oraz na dzień emisji nie może przekraczać kwoty 500 mln zł,

- obligacje będą emitowane na podstawie i zgodnie z polskim prawem oraz obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi,

- obligacje będą mogły być emitowane na podstawie decyzji NEI w ramach tzw. "zielonego projektu" (projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP)),

- emisja obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Polski, dla której będzie wyłączony obowiązek publikacji prospektu (zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzania prospektowego) lub sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego lub udostępnienia memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy o ofercie publicznej,

- obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach każda, w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, tj. każda emisja będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, a strony potwierdzają, że materiały informacyjne i pozostała dokumentacja emisyjna zostaną udostępnione wyłącznie inwestorom kwalifikowanym,

- wartość nominalna pierwszej serii obligacji emitowanych w ramach programu będzie nie mniejsza niż 70 mln zł,

- o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione, wszystkie obligacje będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst,

- termin wykupu obligacji przez NEI nie będzie dłuższy niż 15 lat,

- emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela,

- obligacje nie będą przyznawały obligatariuszom prawa do udziału w zyskach NEI,

- wszystkie obligacje w ramach programu będą emitowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz umowie agencyjnej, której treść zostanie uzgodniona pomiędzy stronami w toku dalszej współpracy, która będzie uwzględniać i doprecyzowywać postanowienia niniejszej umowy oraz zawierać wzory dokumentacji emisyjnej,

- Columbus nie będzie osobiście odpowiedzialny za zobowiązania względem obligatariuszy wynikające z obligacji, o ile nie zostanie postanowione inaczej" - wymieniono w komunikacie.

W ramach organizacji programu oraz z zastrzeżeniem postanowień umowy, DM BOŚ pełnić będzie funkcję organizatora emisji, dealera, agenta kalkulacyjnego oraz agenta dokumentacyjnego, podano także.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)