"Zgodnie z treścią wezwania wzywający zamierza nabyć akcje w ramach inwestycji długoterminowej i utrzymać swój udział większościowy w spółce. Zamiarem wzywającego jest, aby akcje spółki były nadal notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wzywający zamierza wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki na rynku nieruchomości oraz wspierać realizację strategii spółki oraz jej dalszy rozwój. Jest prawdopodobnym, że w przyszłości wzywający poprze wycofanie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu. [...] Zarząd wspiera plany strategiczne wzywającego wobec spółki, które zostały wyrażone w wezwaniu. Plany te zostały wyrażone w sposób ogólny w formie przewidywanych możliwości. Na tym etapie, chociaż zarząd będzie podejmował starania w celu osiągnięcia tych celów strategicznych, nie ma pewności, kiedy lub czy w ogóle możliwe jest ich osiągnięcie. Zarząd wskazuje, że wezwanie uwzględnia informacje, że zamiarem wzywającego jest dalsze notowanie akcji spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że wzywający może wesprzeć wycofanie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu. Zarząd wspiera takie proponowane działania" - czytamy w stanowisku zarządu GTC.

Zdaniem zarządu, wartość godziwa akcji spółki określona na podstawie wartości jej aktywów netto powinna mieścić się w przedziale od 9,25 zł do 10,67 zł, podano również.

"W świetle powyższego [...] zarząd stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki" - podsumowano.

7 września GTC Holding poinformował, iż ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Globe Trade Centre (GTC). Wzywający zamierza nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)