Zysk operacyjny wyniósł 1 057 mln zł wobec 1 807 mln zł zysku rok wcześniej.

EBIDA LIFO wyniosła 1 965 mln zł wobec 3 167 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: spadek o (-) 1,2 mld zł (r/r) głównie w efekcie ujemnego wpływu makro, niższych wolumenów sprzedaży, wyższych kosztów stałych i kosztów pracy oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów. Powyższe ujemne efekty zostały częściowo ograniczone dodatnim wpływem wyższych marż handlowych w hurcie i detalu, konsolidacji wyników Grupy Energa oraz przeceny zapasów (NRV), podano w prezentacji wynikowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23 918 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 29 229 mln zł rok wcześniej.

Przychody: spadek o (-) 18% (r/r) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży.

"Dywersyfikacja obszarów działalności przez PKN Orlen umożliwia wypracowanie stabilnych wyników finansowych i dalszy zrównoważony rozwój. Dostosowujemy się do zmieniających się trendów poprzez intensywny rozwój segmentów petrochemicznego, detalicznego, a zwłaszcza energetycznego. To właśnie ten ostatni obszar, który w ostatnich latach ulegał istotnym zmianom, miał ogromny wpływ na wytrzymałość wyniku PKN Orlen w tym trudnym kwartale. To potwierdza, że przejęcie Grupy Energa było dobrym, w pełni uzasadnionym biznesowo posunięciem. W celu uzyskania pełni synergii w grupie, dążymy do przejęcia 10% akcji Energi. To pozwoli na pełną integrację aktywów i wygenerowania dodatkowych korzyści dla naszych akcjonariuszy" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Segment energetyczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł, co oznacza wzrost o 98% (r/r). 75% produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. Ujęcie Grupy Energa w konsolidacji Grupy Orlen zwiększyło wyniki segmentu energetyki w trzecim kwartale o 486 mln zł. Łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec trzeciego kwartału br. 3 246 MWe, w tym: 1 436 MWe przypadało na Grupę Energa, podano w materiale.

Segment detaliczny osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku niemieckim i polskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim. Największą dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnięto w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) wzrosła o 73 i na koniec września wynosiła łącznie 2 181, w tym: 1 710 Stop Cafe w Polsce (włączając 592 sklepy convenience), 310 Stop Cafe w Czechach, 131 star Connect w Niemczech, 28 Stop Cafe na Litwie oraz 2 Stop Cafe na Słowacji, wynika także z komunikatu.

Segment rafineryjny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie -370 mln zł, przy czym wynik rafinerii w Płocku, która sklasyfikowana jest jako Super Site wg WoodMackenzie był dodatni i wyniósł 18 mln zł. Był on obciążony m.in. przez spadek marż na lekkich i średnich destylatach, niższy dyferencjał Brent/Ural o (-) 1,1 USD/bbl oraz umocnienie złotówki względem dolara. Dodatkowym czynnikiem były niższe wolumeny sprzedaży benzyny, oleju napędowego i paliwa Jet. Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy. Moce wszystkich rafinerii zostały wykorzystane w 93%, a łączny przerób ropy wyniósł 8,2 mln ton. Rafineria w Płocku przerobiła porównywalny (r/r) poziom ropy naftowej w wysokości 4,2 mln ton, pomimo presji rynku na poziom marż rafineryjnych, zaznaczono.

W segmencie petrochemicznym w trzecim kwartale br. wolumeny sprzedaży utrzymane zostały na zbliżonym (r/r) poziomie 1,3 mln ton, co przełożyło się na EBITDA LIFO w wysokości 502 mln zł, z czego Anwil wypracował 106 mln zł. W tym czasie w Polsce sprzedaż wzrosła o 7% (r/r) w efekcie wyższej sprzedaży olefin, nawozów i PCW, a na Litwie o 110% (r/r) w związku ze zwiększonym udziałem rynkowym. Spadek o (-) 16% (r/r) odnotowano jedynie w Czechach, głównie w efekcie obniżonego popytu ze strony sektora motoryzacyjnego i budownictwa oraz wpływu postojów remontowych, podano również.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 44 mln zł. W Polsce, w trzecim kwartale 2020 roku prace nad zagospodarowaniem złoża Bystrowice (projekt Miocen) weszły w fazę budowlano-montażową. Kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złóż: Bajerze i Tuchola (projekt Edge). Na koniec trzeciego kwartału br. rozpoczęto także wiercenie otworu Grodzewo-1 (projekt Płotki). Wykonano prace przygotowawcze i zrealizowano akwizycje danych sejsmicznych Koczała-Miastko 3D w ramach projektu Edge. Ponadto rozpoczęto proces interpretacji danych sejsmicznych: Wilcze 3D (projekt Edge) i Brzezie-Gołuchów 3D (projekt Płotki), realizowano również przetwarzanie regionalnych profili sejsmicznych 2D w projekcie Karpaty. Z kolei w Kanadzie z końcem trzeciego kwartału br. przyśpieszono przygotowanie i rozpoczęto prace zmierzające do wykonania szczelinowana dwóch otworów w rejonie Kakwa.

"Koncern utrzymuje stabilną sytuację płynnościową, dywersyfikując źródła finansowania. [...] Jednocześnie na bezpiecznym poziomie pozostają również strategiczne wskaźniki finansowe. Uwzględniając akwizycję Grupy Energa poziom długu netto do EBITDA LIFO został utrzymany poniżej zakładanego w strategii koncernu maksymalnego poziomu 1,5x. Dźwignia finansowa wyniosła na koniec okresu 28,4%, tj. poniżej progu ze strategii na poziomie 30%" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2 385 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 717 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 63 005 mln zł w porównaniu z 83 703 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 2 013 mln zł wobec 3 062 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)