Strata operacyjna wyniosła 28,14 mln zł wobec 18,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,3 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 167,34 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 110,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 803,41 mln zł w porównaniu z 752,51 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku dodatni wynik finansowy netto w wysokości 112 094 tys. zł, wyższy aniżeli w okresie porównywanym 2019 roku o 75 513 tys. zł (36 581 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku), na co wpłynęły głównie:

* 105 778 tys. zł wzrost pozostałych przychodów operacyjnych przede wszystkim z tytułu sprzedaży w 2020 r. uprawnień do emisji CO 2 łącznie na kwotę 117 083 tys. zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowaną o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8 370 tys. zł,

* 54 056 tys. zł wzrost szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT odnotowanych przez spółkę zależną EC Zielona Góra S.A., które w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. były dodatnie i wyniosły 40 261 tys. zł w 2020 r. w porównaniu do wartości ujemnej w kwocie 13 795 tys. zł w 2019 r.,

* 50 903 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym: 17 819 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła i 10 402 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wzrost cen), 21 884 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów,

* 113 111 tys. zł wzrost kosztu własnego sprzedaży o 100 188 tys. zł, w tym głównie: wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO 2 o 66 682 tys. zł, wzrost kosztów amortyzacji o 15 556 tys. zł oraz wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów o 12 923 tys. zł,

* 16 212 tys. zł wzrost podatku dochodowego z tytułu wyższego wyniku finansowego brutto" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 5,6 mln zł wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)