"Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki dywidendowej na lata 2020-2023, zarząd spółki, corocznie wnioskować będzie do zwyczajnego walnego zgromadzenia o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości nie niższej niż 35% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy w komunikacie.

W swojej rekomendacji dla walnego zgromadzenia zarząd każdorazowo będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki, mające wpływ na wysokość dywidendy podlegającej wypłacie:

a) potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej Global Cosmed,

b) politykę akwizycyjną prowadzoną przez spółkę i dostępne w związku z tym finansowanie,

c) potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej Global Cosmed uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,

d) wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia,

e) zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania działalności spółki i grupy kapitałowej Global Cosmed, w szczególności umów kredytowych,

f) wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez spółkę od jej podmiotów zależnych,

g) optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej Global Cosmed,

h) kowenanty zawarte w umowach z instytucjami finansującymi, podano także.

"Zarząd informuje, iż nie wyklucza w przyszłości podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia stosowanej w spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku, w którym wystąpi nadzwyczajna sytuacja skutkująca trudnościami ekonomiczno- finansowymi spółki. Decyzję o podziale zysku, w tym o wypłacie i wysokości dywidendy, podejmuje każdorazowo zwyczajne walne zgromadzenie" - czytamy także.

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 r., podsumowano w materiale.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)