Zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln zł wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 33,77 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,37 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 171,78 mln zł w porównaniu z 93,09 mln zł rok wcześniej.

"Grupa odnotowała istotne wzrosty przychodów w segmentach usług maklerskich i zarządzania funduszami inwestycyjnymi (przy jednoczesnym niewielkim spadku przychodów w segmencie usług doradczych), które przełożyły się na znaczny na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w okresie I-III kw. 2020 r. w porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami roku 2019 (o 84,5%)" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (35 682 tys. zł; 20,8% skonsolidowanych przychodów) były o 46,1% wyższe niż rok wcześniej (24 429 tys. zł), na co wpływ miał wzrost przychodów we wszystkich obszarach działalności maklerskiej. Przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były wyższe o 38,5% (22 963 tys. zł wobec 16 583 tys. zł), przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej wyniosły 10 533 tys. zł w porównaniu z 6 363 tys. zł rok wcześniej, a pozostałe przychody (głównie z działalności detalicznej) wyniosły 2 186 tys. zł (wobec 1 483 tys. zł w okresie I-III kw. 2019 r.), podano także.

"Wzrost przychodów z działalności brokerskiej wynikał w dużym stopniu ze zwiększonej aktywności w obszarze obrotu obligacjami i na rynkach zagranicznych, podczas gdy na GPW spółka zanotowała niższy wolumen transakcji, co przełożyło się także na niższy udział rynkowy (2,74% wobec 4,35% rok wcześniej, tracąc przede wszystkim na rzecz biur specjalizujących się w obsłudze klientów detalicznych). Wzrost przychodów z tytułu bankowości inwestycyjnej wynikał z faktu, że pomimo panującej epidemii koronawirusa spółka z powodzeniem doradzała w kilku transakcjach. Natomiast wzrost pozostałych przychodów wynikał przede wszystkim z konsekwentnego rozwoju skali działalności spółki w segmencie klientów detalicznych" - czytamy dalej.

Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w okresie I-III kw. 2020 r. przychody w wysokości 117 398 tys. zł (68,3% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 (48 950 tys. zł) oznacza ponad dwukrotny wzrost.

"Wyższe przychody Ipopema TFI zawdzięcza przede wszystkim opłatom zmiennym z funduszy sekurytyzacyjnych oraz funduszy, których zarządzanie Ipopema TFI sukcesywnie przejmowała na przełomie 2019 i 2020 roku z innych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto w dalszym ciągu rośnie udział przychodów z zarządzania funduszami rynku kapitałowego w strukturze przychodów (wartość ich aktywów wyniosła 2 mld zł na koniec września 2020 r. wobec 1,5 mld zł rok wcześniej). Łączna suma aktywów w zarządzaniu Ipopema TFI wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2020 r. 59,2 mld zł (56,4 mld zł na koniec września 2019 r.)" - czytamy również.

Ipopema Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. przychody na poziomie 18 699 tys. zł (10,9% skonsolidowanych przychodów), tj. o 5,1% niższym niż w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. (19 707 tys. zł).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 3,76 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)