Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55 tys. zł w III kw. 2020 r. wobec 37 tys. zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 55 tys. zł w porównaniu z 146 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 2,69 mln zł wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Od początku powstania grupa skupia swoje aktywności na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ekonomicznych pod względem kosztów, nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), u pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. W okresie, którego dotyczy raport grupa kontynuowała rozwój produktów z portfolio Airway Medix. Efektem prac było m.in. zwiększenie wartości skapitalizowanych prac rozwojowych w skonsolidowanym bilansie grupy. W okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku Grupa nabyła wartości niematerialne o wartości 557 tys. zł (2019 rok: 5 225 tys. zł). Nakłady na wartości niematerialne obejmują skapitalizowane koszty prac rozwojowych w zakresie rozwijanych technologii. Poziom kosztów operacyjnych w ciągu trzech kwartałów 2020 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, co głównie wynika z większych kosztów usług obcych" - czytamy w raporcie.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)