Zysk operacyjny wyniósł 0,64 mln zł wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto ogółem sięgnęły 7,72 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 8,8 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto ogółem w wysokości 21,39 mln zł w porównaniu z 28,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1,09 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)