"Zgodnie z postanowieniami umowy, do której zastosowanie znajdują przepisy prawa tanzańskiego, emitent złożył zamawiającemu w dniu 1 grudnia 2020 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ang. termination notice). Podstawą złożenia przedmiotowego oświadczenia są rażące naruszenia postanowień umowy (ang. fundamental breach of the contract) przez zamawiającego polegające, w szczególności, na dopuszczaniu się zwłoki w płatnościach należnych emitentowi na podstawie umowy, a także niewywiązywaniu się z innych obowiązków, w wyniku czego emitent nie uzyskał na czas stosownych zwolnień podatkowych w Tanzanii w zakresie podatku VAT oraz opłat importowych, koniecznych do prowadzenia tam bieżącej działalności. Ponadto podstawą złożenia przedmiotowego oświadczenia przez emitenta jest wystąpienie zdarzeń mających charakter siły wyższej (force majeure) związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 i wynikających z nich ograniczeń" - czytamy w komunikacie.

Decyzja o odstąpieniu od umowy jest podyktowana koniecznością ograniczenia strat finansowych spowodowanych dotychczasową realizacją przedmiotowego projektu w Tanzanii, a także brakiem współpracy ze strony zamawiającego w celu podjęcia ewentualnych działań naprawczych, wskazano również.

Feerum rozważy podjęcie możliwych i zasadnych kroków prawnych w Tanzanii w celu ochrony swoich praw oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)