"(i) W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcjom, tj. zamierza nabyć do 6 905 644 akcji, co odpowiada ok. 7,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym: jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu akcje serii A i B spółki nie zostaną zdematerializowane, wzywający może nabyć w wezwaniu (i) do 6 901 244 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 6 901 244 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, oraz (ii) w przypadku akcji serii A i B spółki - do 4 400 akcji niezdematerializowanych, uprawniających do 4 400 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, albo

(ii) jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu, akcje serii A i B spółki zostaną zdematerializowane, wzywający może nabyć w wezwaniu do 6 905 644 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 6 905 644 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w informacji.

Wzywający posiada bezpośrednio 90 637 483 akcje spółki stanowiące ok. 92,92% wszystkich akcji spółki oraz uprawniających do 90 637 483 głosów, tj. ok. 92,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Podmiotem dominującym względem wzywającego jest bezpośrednio Cordia Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

"Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 3,55 zł za jedną akcję" - napisano dalej.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów zaplanowano na 21 grudnia 2020 r., jego zakończenie - na 20 stycznia 2021 r. Planowana data zawarcia transakcji nabycia akcji (zarówno zdematerializowanych, jak i niezdematerializowanych) to 25 stycznia 2021 r. Planowana data rozliczenia transakcji nabycia akcji to 28 stycznia 2021 r.

"Wzywający zamierza wystąpić o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym w trybie opisanym w art. 91 Ustawy o ofercie. Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu w jego ramach akcji, wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, osiągnie lub przekroczy 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (bezpośrednio lub pośrednio), wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji spółki należących do innych akcjonariuszy, w szczególności na zasadach określonych w art. 82 Ustawy o ofercie" - czytamy także w informacji.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)