"Podsumowując rok obrotowy [...] zarząd Sygnity S.A. bardzo pozytywnie ocenia wyniki operacyjne zrealizowane przez grupę. W szczególności zwracamy państwa uwagę na:

1. Przychody ze sprzedaży: grupa uzyskała przychody na poziomie 230 mln zł co oznacza poziom porównywalny do przychodów uzyskanych w poprzednim roku (234 mln zł). Spadek przychodów dotyczy głównie dalszej rezygnacji z transakcji dotyczących sprzętu komputerowego oraz rezygnacji z nierentownych kontraktów serwisowych.

2. Zysk z działalności operacyjnej: grupa w roku finansowym 2020 osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 37 mln zł w porównaniu do 29 mln zł w poprzednim roku. Co istotne w minionym roku osiągnięty zysk został wypracowany z działalności operacyjnej bez istotnych dodatkowych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

3. EBITDA: Zanotowaliśmy wskaźnik na poziomie 53 mln zł w stosunku 37 mln zł w roku poprzednim. Wzrost EBITDA zawiera w sobie efekt wdrożenia MSSF 16 na poziomie 10 mln zł.

4. Zysk netto: grupa odnotowała zysk netto na poziomie 29,2 mln zł (15,9 mln zł w roku finansowym 2019).

5. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu: grupa utrzymała koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, na poziomie podobnym jak w roku poprzednim" - napisał prezes Bogdan Zborowski w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 36,89 mln zł wobec 29,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,97 mln zł w r. obr. 2019/2020 wobec 234,63 mln zł rok wcześniej.

"W roku obrotowym 2020, w zakresie spłaty zadłużenia, grupa wypełniała wszystkie zobowiązania wynikające z umowy z wierzycielami, zmniejszając dług w stosunku do wierzycieli o kwotę ok. 18 mln zł przy jednoczesnym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań handlowych. Biorąc pod uwagę saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 38,5 mln zł (vs 18,5 mln zł rok poprzedni) Grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 37,6 mln zł" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 wyniósł 24,16 mln zł wobec 14,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)