"W skład ZCP wchodzą m.in. prawa i obowiązki z umów o pracę oraz wszelkie akta pracownicze dotyczące przenoszonych pracowników, zapasy materiałów, środki trwałe i ruchomości oraz elementy wyposażenia, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności wobec kontrahentów, środki pieniężne, prawa wynikające z umów z inwestorami, podwykonawcami, usługodawcami, dostawcami, klientami, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z instytucjami finansowymi oraz umów najmu, dzierżawy rzeczy ruchomych, prawa własności intelektualnej, decyzje administracyjne, koncesje, licencje, pozwolenia, zezwolenia, certyfikaty i in." - czytamy w komunikacie.

Przeniesienie ZCP nastąpi tytułem wniesienia aportu na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem przez Dekpol 1 399 900 nowych udziałów w Dekpol Budownictwo o łącznej wartości nominalnej 69,995 mln zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Dekpol Budownictwo wynosi 70 mln zł. Zgodnie z zawartą umową, wydanie ZCP nastąpiło z dniem 1 stycznia 2021 r., podano także.

Wcześniej spółka informowała, że przeniesienie poszczególnych obszarów aktywności Dekpol do dedykowanych im spółek umożliwia zwiększenie efektywności procesów i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w obsługiwanych, a wzajemnie odróżniających się segmentach rynku. Co więcej, proces ten nadaje dalszemu rozwojowi grupy kapitałowej Dekpol zindywidualizowany charakter, m.in. poprzez dobór dedykowanych rozwiązań oraz kadr dla czterech głównych filarów działalności - działalności deweloperskiej mieszkaniowej, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, prefabrykacji stalowej i żelbetowej oraz generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

(ISBnews)