"Celem proponowanych zmian jest po pierwsze objęcie dodatkowym wsparciem przedsiębiorców, do których taka pomoc już została skierowana na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r., a których sytuacja - w następstwie wprowadzonych obostrzeń - nadal jest trudna. Po drugie, celem projektu jest rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności" - czytamy w wykazie.

Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia. Przewidziano cztery formy wsparcia:

- wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników - gdy przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy;

- wypłatę świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego - przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Reklama

- dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje będą finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, - jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie poprzednich rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Zakłada utrzymanie dotychczasowych form wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku do których zostały przedłużone ograniczenia oraz rozszerza kręgu adresatów wsparcia o dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności.