"Emitent oraz GI uzgodnili intencję rozpatrzenia oraz analizy wszelkich możliwych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie do restrukturyzacji wierzytelności, w szczególności zmiany umowy finansowania zawartej pomiędzy emitentem a GI [...] lub przeprowadzenia postępowania, na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, mające na celu odroczenie terminu wymagalności wierzytelności lub konwersję wierzytelności na akcje wpółki nowej emisji. Zakładanym przez emitenta efektem ewentualnej konwersji jest w szczególności pozytywny wpływ na wysokość kapitałów własnych w ujęciu jednostkowym emitenta" - czytamy w komunikacie.

Restrukturyzacja wierzytelności nie będzie miała wpływu na sytuację banków wynikającą z umów zawartych z Work Service, w tym umowy restrukturyzacyjnej, a także na istniejący układ częściowy z bankami przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podkreślono.

Reklama

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)