Aktualne megatrendy oraz przyspieszający w skali globalnej proces transformacji w kierunku niskoemisyjnych gospodarek indukuje istotne zmiany w Polskiej Polityce Energetycznej. Zważywszy na znaczące powiązanie przychodów Grupy Famur z krajowym sektorem górnictwa węgla energetycznego (ok. 64% przychodów w roku 2020), zarząd Famuru podjął decyzję o modyfikacji strategii na lata 2019-2023 oraz polityki dywidendowej, ponieważ w obliczu istotnej strukturalnej zmiany otoczenia gospodarczego zawarte w niej cele dotyczące osiągnięcia pierwotnie zakładanego poziomu przychodów oraz określonych korzyści z wejścia w segment HRM w obecnej sytuacji stają się niemożliwe do realizacji, podano.

"W odpowiedzi na obserwowane zmiany otoczenia zewnętrznego zarząd zmodyfikował kierunki strategiczne w celu wykorzystania m.in. potencjału i szans wynikających z transformacji energetycznej Polski. Nowe kierunki strategiczne będą skupiały się na:

  • orientacji na generowaniu gotówki z posiadanych aktywów górniczych, poprzez koncentrację na najbardziej rentownych i stabilnych obszarach produktowych oraz bieżące dostosowywanie struktury aktywów operacyjnych zgodnie z kierunkiem transformacji energetycznej Polski, przy zachowaniu kompetencji i know-how, umożliwiających oportunistyczny udział w wybranych projektach górniczych w Polsce oraz na rynkach eksportowych.
  • przebranżowieniu wybranych zakładów produkcyjnych m.in. w modelu partnerstwa strategicznego (np. JV, umowy licencyjne) w sektorach przemysłowych szczególnie zorientowanych na producentów maszyn i urządzeń dla OZE, transportu oraz logistyki i infrastruktury.
  • rozwoju w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację, w pierwszej kolejności poprzez wejście w segment kompleksowej realizacji projektów fotowoltaicznych dla rynku B2B.
  • konsekwentnym poszukiwaniu atrakcyjnych inwestycji w obszarze związanym z OZE oraz innych perspektywicznych branżach przemysłowych" - czytamy w komunikacie.

Zbudowane przez Grupę Famur kompetencje w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, unikalna baza zasobów oraz silna pozycja finansowa pozwolą na dopasowanie profilu działalności Grupy do otoczenia gospodarczego, przekształcającego się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu, wskazano również.

Celem zmodyfikowanych i dostosowanych do zmiany otoczenia zewnętrznego kierunków strategicznych jest transformacja Grupy Famur w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Dzięki powyższym działaniom szacowany udział przychodów powiązanych z sektorem węgla energetycznego powinien spaść w roku 2024 poniżej 30%.

Rozwój w nowych obszarach będzie finansowany z generowanych zysków, dostępnych funduszy UE oraz innych instrumentów finansowych wspierających zieloną energetykę, podkreślono.

"Ekspansja Grupy Famur w nowych kierunkach w pierwszej fazie realizacji wymagać będzie reinwestycji wypracowywanych zysków, co wiąże się z koniecznością zmiany polityki dywidendowej. Ewentualna wysokość proponowanej dywidendy będzie uzależniona od osiągniętych zysków w danym roku, atrakcyjności inwestycyjnej nowych przedsięwzięć i perspektyw rozwoju oraz sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Famur. Jednocześnie z ogłoszeniem nowych kierunków strategicznych Grupy Famur zarząd Famur S.A. będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 70 mln zł na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia. Łączna liczba proponowanych do nabycia akcji nie przekroczy 5% kapitału zakładowego, tj. 28 700 000 akcji. Skup byłby realizowany w formie oferty zakupu z ceną 2,5 zł za akcję. Oferta będzie skierowana do wszystkich akcjonariuszy Famur, a nabycie akcji przez spółkę odbędzie na zasadach proporcjonalnej redukcji złożonych ofert sprzedaży. Intencją zarządu jest realizacja programu skupu w III kw. 2021 roku" - czytamy dalej.

Na przebieg zmodyfikowanej strategii, a tym samym na możliwość osiągnięcia zakładanych korzyści, mogą wpłynąć następujące czynniki: istotne pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej, istotna zmiana w zapowiadanej transformacji energetycznej Polski, znaczące przyspieszenie programu wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce oraz inne nietypowe, istotne dla działalności Grupy Famur zdarzenia jednorazowe czy też istotne zmiany regulacji, które mogą pojawić się w miejsce aktualnych przepisów, podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)