Reklama

Strata operacyjna wyniosła 10,1 mln zł wobec 36,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 165,5 mln zł wobec 226,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 099,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1 009,6 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 153,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 176,3 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 145,9 mln zł w porównaniu z 2 974,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2021 r. strata EBIT wyniosła 138,4 mln zł wobec 145,4 mln zł straty rok wcześniej.

"Najważniejsze odchylenia wpływające na wynik EBIT w okresie 9 miesięcy 2021 r. w porównaniu do 9 miesięcy 2020 r. zostały opisane poniżej:

- zwiększenie przychodów z tytułu umów z klientami (w tym przede wszystkim przychodów z usług przewozowych i spedycji, ale również m.in. z usług bocznicowych oraz trakcyjnych) było bezpośrednim efektem wzrostu wolumenu przewozów (w tym masy towarowej o 10,6% i wykonanej pracy przewozowej o 10,9%). Jednocześnie w analizowanym okresie odnotowano spadek stawek przewozowych wynikający m.in. z nasilenia walki konkurencyjnej na rynku kolejowych przewozów towarowych w obliczu pandemii COVID-19, szczególnie w segmencie ładunków masowych.

- spadek amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości będący rezultatem dokonanej na dzień 31.12.2020 r. aktualizacji wartości rezydualnej taboru kolejowego (zmniejszona skala amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych) oraz ogółem niższych niż w latach poprzednich nakładów inwestycyjnych w 2020 i 2021 r.;

- wzrost kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) o 8% powiązany ze wzrostem skali realizowanych przewozów, dodatkowo obserwowany wzrost hurtowych cen energii oraz światowych cen paliw;

- wzrost kosztu usług transportowych (w tym zwłaszcza spedycji) skorelowany ze zwiększonym wolumenem przewozów;

- wpływ zdarzeń jednorazowych - efekt otrzymanego w 2020 r. dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej w łącznej wysokości 114,7 mln zł (spadek pozostałych przychodów operacyjnych w ujęciu rok do roku);

- zwiększenie kosztów na pozycji pozostałe zmiany o 30,4 mln zł, na skutek m.in. wzrostu wartości sprzedanych towarów i materiałów o 19,4 mln zł w ślad za zwiększonymi przychodami z tego tytułu, wyższych kosztów pozostałych usług o 17,1 mln zł czy też wyższych kosztów energii i paliwa nietrakcyjnego oraz wody i gazu o 5,1 mln zł (obserwowany wzrost cen nośników energii oraz paliw), przy jednoczesnym spadku m.in. kosztów zużycia materiałów o 8,5 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zysk EBITDA za 9 miesięcy wyniósł 392,3 mln zł wobec 433,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKP Cargo w okresie 9 miesięcy 2021 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 610,1 mln zł, tj. więcej o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największa część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw oraz zakup wagonów - łącznie 513,5 mln zł (tj. 84,2% nakładów inwestycyjnych), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 157,1 mln zł wobec 126,2 mln zł straty rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)