"Polski rynek obrotu dziełami sztuki od wielu lat dynamicznie rośnie - w całym 2020 obroty na rynku aukcyjnym wyniosły 380 mln zł i były o blisko 800% wyższe niż przed dekadą. Po trzech kwartałach tego roku jest to już 330 mln zł, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego, rekordowego roku. Jednocześnie rynek ten ma nadal ogromne możliwości rozwoju - wydatki na sztukę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły w 2020 roku w Europie Środkowo-Wschodniej poniżej 2 euro, podczas gdy w Niemczech jest to około 11 euro, we Francji około 60 euro, a w Wielkiej Brytanii około 173 euro" - powiedział prezes Juliusz Windorbski, cytowany w komunikacie.

W opinii ekspertów, oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku dzieł sztuk i antyków w Polsce w latach 2020-2024 to ok 24%, dodał.

Reklama

"Jako lider polskiego rynku jesteśmy zarówno współtwórcami tych trendów, jak i ich beneficjentem. Zbudowaliśmy najbardziej kompleksowo działającą organizację na polskim rynku obrotu dziełami sztuki, jesteśmy wiodącym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej i liczącym się na całym rynku europejskim. Nasza strategia nastawiona jest na dalszy dynamiczny wzrost. Chcemy by Desa Unicum uzyskała w perspektywie najbliższych lat pozycję jednego z pięciu największych domów aukcyjnych w Europie pod względem obrotów. Zamierzamy kontynuować szybki wzrost organiczny oraz rozwijać działalność poza granicami Polski, poprzez akwizycje podmiotów o profilu działalności zbliżonym do Grupy. Ogłoszony dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii spółki - pozyskanie środków z IPO pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju i wykorzystanie możliwości jakie stwarza rosnący rynek obrotu dziełami sztuki w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej" - wskazał prezes.

Oferta obejmie publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do głównych akcjonariuszy spółki.

"Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą 85-95 mln zł. Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju spółki, w tym przede wszystkim przejęcia podmiotów mających wiodącą pozycję na rynku handlu dziełami sztuki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, generujących EBITDA w przedziale 5-15 mln zł, charakteryzujących się stałym wzrostem przychodów oraz o profilu działalności zbliżonym do Grupy oraz na finansowanie i refinansowanie zakupów dzieł sztuki w celu dalszej budowy portfela Keil Art" - czytamy w komunikacie.

Intencją spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25% wszystkich akcji, aby zagwarantować odpowiednią płynność obrotu na rynku wtórnym.

"Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę i oferujących obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji" - czytamy dalej.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Juliusz Windorbski - prezes zarządu posiadający pośrednio (poprzez Art Financial Services sp. o o.o.) 67,2% akcji oraz Plio Limited, z siedzibą w Larnace, posiadająca 30% akcji. Pozostałe 2,8% akcji jest w posiadaniu pracowników i współpracowników Grupy Desa. Juliusz Windorbski zamierza utrzymać kontrolny pakiet akcji po IPO, podano także w materiale.

Przeprowadzenie oferty uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW, zastrzeżono także.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej jest mBank.

Grupa Desa to największy podmiot na polskim rynku sztuki. Głównymi obszarami działalności grupy jest prowadzenie przez spółkę Desa Unicum domu aukcyjnego oferującego pośrednictwo w sprzedaży szerokiego spektrum dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich oraz krótko- i długoterminowe inwestowanie w dzieła sztuki oraz obiekty kolekcjonerskie prowadzone głównie przez spółkę Keil Art.

(ISBnews)