Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 669 mln zł wobec 2 653 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 195 mln zł wobec 1 028 mln zł rok wcześniej.

Bank zwrócił uwagę w prezentacji wynikowej na "solidny wzrost wyniku odsetkowego w czwartym kwartale w efekcie zmiany stóp procentowych i kontynuacji wzrostu wolumenów pomimo ujęcia jednorazowych kosztów dotyczących małego TSUE".

Reklama

Koszty działania w IV kw. 2021 r. wzrosły o 6% kw/kw i o 11,7% r/r i wyniosły 1 582 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r. wobec 376,97 mld zł na koniec 2020 r.

W całym 2021 r. bank miał 4 874 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 557 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa uzyskała w ub.r. "4 874 mln zysku netto, +46% r/r po wyłączeniu efektów decyzji o uruchomieniu programu ugód, +20,9% powyżej poziomu sprzed pandemii" - czytamy w prezentacji.

"Wynik na działalności biznesowej Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok wyniósł 15 202 mln zł i był o 577 mln zł, tj. o 3,9% wyższy r/r, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz pozostałego, przy spadku wyniku z tytułu odsetek" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek za 2021 rok wyniósł 9 882 mln zł, tj. o 464 mln PLN mniej niż w poprzednim roku.

"Spadek wyniku r/r wynikał głównie ze spadku przychodów z tytułu finansowania udzielonego Klientom spowodowanego zmianami, które wynikały z decyzji RPP o obniżkach stóp procentowych z pierwszego półrocza 2020 roku. Efekt ten częściowo zmniejszył się za sprawą podwyżek stóp procentowych z ostatniego kwartału 2021 roku. Niski poziom stóp rynkowych wpłynął na spadek kosztów odsetkowych od depozytów Klientów. W 2021 roku nastąpił także spadek przychodów odsetkowych z tytułu rachunkowości zabezpieczeń. Z kolei pozytywnie na poziom wyniku odsetkowego wpłynął wzrost przychodów od papierów wartościowych, w efekcie wzrostu wolumenów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody odsetkowe wyniosły 10 568 mln zł i były niższe o 10,4% r/r.

Marża odsetkowa obniżyła się o 0,33 pkt proc. r/r i wyniosła 2,7% na koniec 2021 roku.

"Spadek marży wynikał z niższej rentowności aktywów, która była efektem zmian w strukturze aktywów oprocentowanych (wzrósł udział najniżej oprocentowanych papierów wartościowych kosztem głównie udziału najwyżej oprocentowanych należności od Klientów). Dodatkowo na spadek rentowności aktywów wpłynął spadek wyniku odsetkowego na skutek niższych stóp rynkowych w Polsce, które przełożyły się w większym stopniu na spadek oprocentowania aktywów niż pasywów" - czytamy dalej.

W 2021 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego wyniosło 3,7%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,1%. W 2020 roku było to odpowiednio: 4% i 0,3%.

"Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2021 roku wyniósł 4 431 mln zł i był o 511 mln zł wyższy niż w poprzednim roku. Na wzrost wyniku prowizyjnego wpływały m.in.:

• wyższy wynik z tytułu kredytów, ubezpieczeń i leasingu operacyjnego (+120 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu przychodów prowizyjnych od kredytów gospodarczych i leasingu oraz wzrostu sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z kredytami i ubezpieczeń komunikacyjnych,

• wyższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (+111 mln zł r/r), m.in. związany ze wzrostem prowizji za prowadzenie rachunków Klientów segmentu korporacyjnego oraz wyższego wyniku od przelewów i transakcji zagranicznych,

• wyższy wynik z tytułu marż na transakcjach wymiany walut (+106 mln zł r/r), w efekcie wzrostu transakcyjności,

• wyższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (+88 mln zł r/r), spowodowany głównie wzrostem prowizji za zarządzanie funduszami, wyższymi prowizjami od obrotu giełdowego na rynku akcji oraz za sprzedaż obligacji skarbowych,

• wyższy wynik z tytułu kart (+86 mln zł r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej" - napisano też w sprawozdaniu.

W 2021 roku koszty działania wyniosły 6 174 mln zł i były wyższe o 3,2% r/r.

"W 2021 roku wynik z tytułu odpisów i utraty wartości wyniósł -1 466 mln zł i był korzystniejszy o 7 833 mln zł w stosunku do uzyskanego w roku poprzednim, na co wpływ miały utworzone w 2020 roku:

– odpisy na COVID-19 w wysokości 1 224 mln PLN,

– koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w kwocie 6 552 mln zł" - czytamy dalej.

Koszt ryzyka na koniec 2021 roku wyniósł 0,55% i był niższy o 0,23 pkt proc. od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.

W 2021 r. wskaźnik ROE netto wyniósł 11,9% wobec -7,1% rok wcześniej, ROA netto - odpowiednio: 1,3% wobec -0,9%. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) sięgnął 39,1% wobec 40,2% w 2020 r. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł w ub.r. 19,84% wobec 19,78% rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) - odpowiednio: 18,47% wobec 18,45%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 4 596 mln zł wobec 2 944 mln zł straty rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)