"Prognozowane przychody ze sprzedaży za I kwartał 2022 roku są wyższe o około 43% (ok. 79 mln zł) od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży notują wszystkie segmenty działalności grupy. Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów zwiększa przychody ze sprzedaży w związku z silnym popytem rynkowym, przede wszystkim na rynku amerykańskim. Segment ten ciągle dywersyfikuje sprzedaż, obsługując co raz większy portfel zamówień na komponenty dla klientów spoza branży automotive, np. do branży hydraulicznej. Podobna sytuacja ma miejsce w segmencie Elementów złącznych, gdzie silny popyt wspierany jest przez mechanizm ceł antydumpingowych" - czytamy w komunikacie.

Spółka prognozuje wzrost wyniku EBITDA o 31% r/r do 38 mln zł oraz zysku netto o 45% r/r do 24 mln zł w I kw. 2022 r.

Reklama

"Dzięki skutecznej polityce sprzedaży, wprowadzonym zapisom indeksującym ceny sprzedaży w ślad za cenami stali oraz ciągłym optymalizacjom procesów produkcyjnych, grupa utrzymała marże brutto na sprzedaży. Stabilizacja marży operacyjnej pozwoliła wypracować wyższą wartość EBITDA oraz przyczyniła się do znaczącego wzrostu zysku netto" - czytamy dalej.

Mangata zwraca uwagę, że segment Armatury i automatyki przemysłowej sprzedawał swoje wyroby do krajów uczestniczących w konflikcie zbrojnym (Rosja, Ukraina oraz Białoruś). Od marca bieżącego roku wysyłki do Rosji oraz Białorusi zostały decyzją grupy wstrzymane, a ze względu na konflikt zbrojny nie jest możliwa sprzedaż do klientów z terytorium Ukrainy. Grupa skupiła się na rozwoju sprzedaży na innych rynkach europejskich, skąd pozyskuje nowe zamówienia, które rekompensują utracone zamówienia.

"Grupa nie jest istotnie wyeksponowana na rynki państw uczestniczących w konflikcie zbrojnym. Przychody ze sprzedaży z obszaru Rosji, Białorusi i Ukrainy w roku 2021 wyniosły ok. 34 mln zł, co stanowi ok. 4% przychodów grupy. Należności handlowe od klientów z obszaru Rosji, Białorusi, Ukrainy wg stanu na dzień publikacji raportu bieżącego to ok. 3,1 mln zł" - napisano też w komunikacie.

Grupa oczekuje spłat należności w dalszej części 2022 roku. Nie posiada aktywów na terytorium państw uczestniczących w konflikcie, zaznaczono.

Spółka podała, że ze względu na dużą niepewność związaną z przebiegiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz niestabilną sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie zdecydowała się nie podawać do publicznej wiadomości prognozy wyników na 2022 rok.

"Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień grupy, zarząd emitenta identyfikuje możliwość przekroczenia poziomu 1 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku, jednakże osiągnięcie tego wyniku, jak i wskaźniki rentowności, będą uzależnione od poziomu ryzyk opisanych w niniejszym raporcie" - napisano dalej w komunikacie.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy Holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)