Pozbawienie prawa poboru nastąpiło za zgodą rady nadzorczej. Uchwała zarządu przewiduje prawo pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy w obejmowaniu akcji serii J, podano.

"Jednocześnie zarząd spółki informuje o zawarciu [...] umowy o ograniczeniu w rozporządzaniu akcjami spółki (lock-up agreement) pomiędzy prezesem zarządu spółki panem Pawłem Przewięźlikowskim (akcjonariusz 1), wiceprezesem zarządu spółki panem Krzysztofem Brzózką (akcjonariusz 2) (razem jako akcjonariusze) a Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy umowy akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy od dnia przydziału akcji spółki serii J (okres lock-up) nie będą dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających akcjami spółki posiadanymi przez akcjonariuszy w dniu zawarcia umowy, jak i nowymi akcjami spółki, które zostaną ewentualnie objęte przez akcjonariuszy w czasie trwania okresu lock-up" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zawarcie umowy potwierdza intencję długoterminowego zaangażowania kapitałowego w spółkę przez jej prezesa oraz wiceprezesa, podkreślono.

Ponadto została zawarta również umowa lock-up pomiędzy spółką a Trigon, na mocy której spółka zobowiązała się w szczególności, że w okresie lock-up nie będzie bez uprzedniej zgody Trigon bezpośrednio ani pośrednio oferować ani emitować akcji spółki i papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji spółki, a także dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających tymi papierami wartościowymi.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)