Na znaczące wzrosty wyników wpłynęła skuteczna komercjalizacja technologii XTPL w obszarze wszystkich trzech linii biznesowych. Kolejne postępy we wdrożeniach przemysłowych, rosnąca sprzedaż urządzeń DPS oraz wysoki popyt na nanotusze, przełożyły się również na realizację celu finansowego spółki w postaci zbilansowania przepływów pieniężnych w 2022 roku. Środki pieniężne spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 5,8 mln zł w porównaniu do 4,6 mln zł na koniec 2021 roku, podkreślono.

"Przekroczenie 10 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży produktów i usług to dla nas duża satysfakcja i motywacja do dalszych działań. W skali roku nasza sprzedaż wzrosła blisko 5-krotnie, a jako spółka zrealizowaliśmy założony sobie cel finansowy w postaci zbilansowania przepływów pieniężnych w skali 12-miesięcy. Jest to rezultat intensywnej pracy przez wszystkie ostatnie lata, w trakcie których krok po kroku rozwijaliśmy i prezentowaliśmy naszą technologię coraz szerszej grupie odbiorców, czego skutkiem w IV kwartale było przejście do kolejnego etapu wdrożenia przemysłowego, tym razem z partnerem z Korei Płd. Tym samym na zaawansowanych etapach wdrożeń przemysłowych rozwijamy już 3 projekty, które obejmują strategiczne dla XTPL obszary: wyświetlacze, płytki PCB oraz półprzewodniki. Do osiąganych wyników partycypują jednak wszystkie trzy równolegle rozwijane przez nas linie biznesowe, w których - poza wdrożeniami przemysłowymi - istotną rolę odgrywa także regularna sprzedaż urządzeń prototypujących Delta Printing System, z coraz większą ekspozycją na rynku azjatyckim, a także rosnący popyt na oferowane przez XTPL nanotusze. Na 2023 rok patrzymy pozytywnie, zarówno z perspektywy spółki, jak i całej branży deep tech" - skomentował prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Reklama

Drugim źródłem finansowania działalności XTPL są przychody z tytułu dotacji, które mimo, że nie są kluczowe, w dalszym ciągu stanowią ważną część przychodów i wspierają prowadzone projekty o charakterze B+R. Wartość pozyskanych dotacji w IV kwartale 2022 roku wyniosła 2,1 mln zł w porównaniu do 1,8 mln zł w IV kwartale 2021 roku. W perspektywie całego roku spółka pozyskała 5,9 mln zł, wobec 4,5 mln zł w 2021 roku. Zgodnie z zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za IV kwartał 2022 roku, pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów. XTPL realizuje obecnie projekty o charakterze B+R m.in. ze środków pozyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz w obrębie międzynarodowego konsorcjum w ramach programu Horyzont Europa.

"Z perspektywy finansowej, najważniejszym celem spółki na 2022 rok było osiągnięcie zbilansowania przepływów pieniężnych i zakończenie roku z poziomem gotówki nie mniejszym niż na koniec 2021 roku. Pomimo intensywnego rozwoju XTPL zrealizowaliśmy i przekroczyliśmy ten cel o około 1,2 mln zł, przede wszystkim ze względu na skuteczną komercjalizację naszej technologii przez cały rok. W IV kwartale dodatkowo pozytywnie na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wpłynęły zaliczki płacone przez klientów w wyniku realizacji wielu zamówień sprzedaży urządzeń DPS na rynku azjatyckim. Zaliczki te, razem z pozostałą częścią środków, zostaną rozliczone w chwili dostawy urządzeń do poszczególnych klientów na przestrzeni 2023 roku i zwiększą osiągnięte przez XTPL przychody w tym okresie. Wyraźny wzrost zamówień urządzeń DPS z Chin to efekt m.in. pozytywnych zmian uwarunkowań gospodarczych w tym regionie oraz efektywna współpraca z naszym dystrybutorem - Yi Xin Technology - z którym współpracujemy od 2021 roku. Systematyczna sprzedaż urządzeń DPS, w obrębie wielu szerokości geograficznych, będzie ważnym komponentem naszych wyników również w 2023 roku, a kolejnym celem finansowym do zrealizowania jest dla nas osiągnięcie trwałej rentowności netto w całym 12-miesięcznym okresie" - dodał członek zarządu ds. finansowych XTPL Jacek Olszański.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)