Apator odnotował 12,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,87 mln zł wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 31,61 mln zł wobec 19,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 306,64 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 238,03 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Grupa Apator zwieńczyła rok 2022 najwyższym w historii grupy kwartalnym wynikiem sprzedażowym tj. ponad 306 mln zł (+29% r/r), osiągniętym dzięki wysokim obrotom we wszystkich trzech segmentach biznesowych. Najwyższy, ponad 42-proc. wzrost w segmencie Energii Elektrycznej to w głównej mierze efekt realizacji zakontraktowanych dostaw liczników smart na rynek krajowy, ale także zwiększonego popytu na aparaturę łączeniową. O 35% r/r wzrosła sprzedaż w segmencie Wody i Ciepła w efekcie dynamicznie rosnącego eksportu wodomierzy domowych i przemysłowych, przy utrzymującej się dobrej sprzedaży w kraju. Nieznaczny wzrost obrotów (+2%) miał miejsce także w segmencie Gazu, którego długoterminowe perspektywy w Europie są powiązane z polityką energetyczną UE" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wyniki i marże IV kwartału nadal pozostawały pod negatywnym wpływem czynników makro, przekładających się na istotnie wyższe rok do roku koszty operacyjne, które nie w pełni mogły być odzwierciedlone w cenach, a tym samym wywierały presję na marże. Niekorzystnie na wyniki kwartału wpłynął dodatkowo odpis wartości udziałów w brytyjskiej spółce zależnej GWi w kwocie ok. 4 mln zł. Niemniej, wysoki poziom sprzedaży oraz prowadzone działania efektywnościowe pozwoliły wypracować zysk EBITDA w wysokości 31,6 mln zł, tj. ponad 60% wyższy r/r oraz zysk netto ogółem na poziomie 12,8 mln zł (wobec straty -0,9 mln zł w IV kw. 2021 r.), dodano.

W całym 2022 r. spółka miała 8,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 081,64 mln zł w porównaniu z 940,08 mln zł rok wcześniej.

"Wysoka sprzedaż - pierwszy raz w historii osiągająca poziom powyżej miliarda zł (1 081,6 mln zł, +15% r/r) - jest potwierdzeniem sprzyjających Grupie Apator trendów związanych z zieloną transformacją gospodarki, efektywnością energetyczną i presją na oszczędzanie zasobów. Wśród swoich 'tradycyjnych' grup klientów grupa odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania pomiarowe (liczniki smart do zdalnego odczytu zużycia wszystkich mediów), specjalistyczną aparaturę łączeniową i automatykę do zabezpieczania sieci (kluczową dla bezpieczeństwa dostaw energii wobec rosnącego udziału niestabilnych źródeł OZE w systemie) oraz na nowoczesne rozwiązania ICT wspierające OSD w zarządzaniu infrastrukturą sieci. Z kolei wzrost cen energii i innych mediów energetycznych potęguje presję na optymalizację kosztów po stronie przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, dla których Apator rozwija specjalną ofertę produktową i usługową" - czytamy dalej.

Znaczący, dwucyfrowy wzrost sprzedaży odnotowano zarówno w kraju, jak i w eksporcie, i dotyczył on wszystkich segmentów. Wartościowo największy wzrost w kraju przypadł w udziale Energii Elektrycznej, zaś do sprzedaży zagranicznej w największym stopniu kontrybuował segment Wody i Ciepła a następnie Gazu - w efekcie Grupa z nawiązką odrobiła utratę przychodów z rynków wschodnich, podkreślono.

Wyniki finansowe grupy w całym 2022 roku podlegały zewnętrznym czynnikom negatywnie wpływającym na marże i poziomy generowanych zysków. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 102,8 mln zł, natomiast skorygowany zysk netto osiągnął poziom 20,4 mln zł (korekta wyników w wysokości ok. 11 mln zł o charakterze jednorazowym dotyczyła dokonanego w IV kw. 2022 roku odpisu aktualizującego wartość prac rozwojowych w brytyjskiej spółce GWi z segmentu Gaz), podał także Apator.

"Istotną niekorzystną tendencją w działalności grupy, z którą mierzymy się od dłuższego czasu, jest erozja marż. Tempo zmienności otoczenia makroekonomicznego i skala oddziaływania negatywnych czynników ogólnogospodarczych, a także presja konkurencyjna spowodowały, że nasza odpowiedź musiała być przemyślana, a procesy szeroko zakrojone i wykraczające daleko poza szybkie rozwiązania i tzw. proste rezerwy. Z pewnością nie możemy powiedzieć, że działania zostały już ukończone, ale widzimy, że stopniowo przynoszą efekty. Już drugi kwartał 2022 r., w następstwie między innymi renegocjacji kontraktów i zmian parametrów ofertowania, pozwolił na powstrzymanie trendu utraty marży. Te działania są niezbędne w obliczu doświadczanej przez przemysł wzrastającej presji kosztowej. Pracujemy nad dalszą modyfikacją naszej oferty, aby dostarczać klientom nie tylko urządzenia pomiarowe, ale również kompletne systemy i usługi, i w ten sposób zwiększać wartość dodaną w procesie zarządzania zużyciem mediów. Otoczenie od strony kosztowej jest na pewno dalece niesprzyjające, ale jednocześnie wiele globalnych makrotrendów - jak np. transformacja energetyczna i rozwój energetyki rozproszonej, konieczność oszczędzania zasobów, termomodernizacja czy wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa - stwarza nam bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu. Chcemy te szanse wykorzystać jak najlepiej i udaje nam się to stopniowo realizować, co w pierwszej kolejności widzimy w linii przychodów" - podsumował członek zarządu Tomasz Łątka, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 25,58 mln zł wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)