Przychody odsetkowe w okresie siedmiu miesięcy br. wyniosły 35,68 mld zł (spadek o 7,5% r/r), zaś koszty odsetkowe - 7,36 mld zł (spadek o 26,7% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 5,8% r/r do 11,01 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 0,1% r/r do 2,69 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-lipcu br. zmniejszyły się o 1,4% r/r do 20,9 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 7,4 mld zł w okresie styczeń-lipiec br. (wzrost o 35,4% r/r), podał także bank centralny.