"Uzyskany w 2020 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 93 047 443,23 zł pozostawia się niepodzielonym. […] Walne zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 2 005 433 425,78 zł" - czytamy w uchwałach dotyczących podziału zysku odpowiednio za rok 2020 i za lata ubiegłe.

Za każdą z uchwał oddano 36 998 740 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

W ujęciu jednostkowym zysk netto mBanku w 2020 r. wyniósł 93,05 mln zł wobec 980,98 mln zł zysku rok wcześniej.

W połowie stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

W marcu ub. roku akcjonariusze mBanku zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)